100 TKI-ESIMERKKIÄ

Sata valittua TKI-esimerkkiä innovoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Valitsimme tuhansien opinnäytteiden joukosta näytteeksi sata TKI-esimerkkiä, joissa käsitellään liiketoiminnan kehittämistä ja uudistamista. Esimerkin kuvaus avautuu ja sulkeutuu klikkaamalla otsikkopalkkia, ja tähtisymbolista saat kohteen talteen omalle suosikkilistallesi.

Esimerkissä tutkitaan pienelle yritykselle hankittavan pakettiauton eri rahoitusvaihtoehtojen käyttäytymistä kirjanpidon ja verotuksen kannalta sekä vaikutuksia tilinpäätöksen tunnuslukuihin. Tutkittavia vaihtoehtoja ovat suora osto, osamaksukauppa ja rahoitusleasing.

Työssä esitetään tilaajayrityksen toimittamiin tarjousdokumentteihin pohjautuen mm. kassavirtalaskelmien ja tuloslaskelmien sekä kirjauskäytäntöjen avulla miten eri rahoitusvaihtoehdot vaikuttavat yrityksen nettovarallisuuteen ja maksuvalmiuteen.

Esimerkkiä voi suositella kaikille pienyrityksille, jotka pohtivat hankintojensa rahoitusvaihtoehtoja. Työ sisältää runsaasti esimerkkejä laskelmista ja kirjauksista, joita voi mahdollisesti hyödyntää myös muualla.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Juujärvi Judit

Tutkimuskysymykset

 1. Mikä on yritykselle taloudellisin rahoitusvaihtoehto ajoneuvon hankintaan?
 2. Kuinka eri rahoitusvaihtoehdot vaikuttavat yrityksen kirjanpitoon ja sitä kautta tilinpäätökseen?

Sovelluskohde

Pakettiauton hankinta

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Investointihyödykkeiden hankinta

Dokumentin avainsanat

osamaksukauppa, rahoitusleasing, rahoitusvaihtoehdot, suora osto, tilinpäätös

Dokumentissa mainitut teknologiat

Excel

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

ajoneuvo, hankintameno, IFRS-standardi, kalusto, kassavirta, korko, leasing, maksuerä, maksuvalmius, nettovarallisuus, omavaraisuusaste, osamaksukauppalaki, tuloslaskelma, vähennys, verotus, vuokra, vuokrakausi

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

 • Investoinnin kannattavuuslaskelmat
 • Investoinnin esiselvitystyö levynleikkauskoneesta

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Viitatuissa esimerkeissä on tehty investointilaskelmia ja tutkittu hankinnasta saatavia hyötyjä. Yhdessä Sisällöt tarjoavat laajemmat kokonaiskuvan laitevertailuista ja investointilaskemista ennen varsinaista hankintaa.

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

yleinen

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

yleinen

Kohderyhmiä

Pienyrittäjät

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2020

Julkaisijaorganisaatio

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Liiketalous

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

teoriaa, vertailua

Hyödyntämistapoja

esimerkki, vertailu tai arviointi

Sisältötyyppi

opinnäytetyö (AMK)

Tutkimusmenetelmä

tapaustutkimus

Esimerkissä luodaan asiakashankintaopas yritykselle, jolla ei ole verkkokauppaa. Sen avulla tavoitellaan toimeksiantajayritykselle kohdeasiakkaiden tunnistamiseen ja kilpailijoista erottumiseen liittyvää kilpailuetua.

Työssä käsitellään oppaan sisältöön vaikuttaneita asioita. Sisältö keskittyy myyntiin ja asiakaspalveluun, myynnin edistämiseen sekä verkkoviestintään. Hankintaprosessin osalta esitellään AIDA-malli ja kasvuhakkerointi. Asiakkaiden tuntemista käsitellään ostajapersoonan määrityksen ja asiakasryhmien segmentoinnin kautta. Työssä esitellään myös asiakkaan hankintahinnan mittaamista ts. panostukset, jotka tarvitaan yhden uuden asiakkaan hankkimiseksi. Myynnin ja markkinoinnin osalta työ tuo esiin asiakaskokemuksen ja myynnin edistämisessä kanta-asiakasohjelman merkityksen. Viestinnän osalta koottu sisältö keskittyy digitaaliseen markkinointiviestintään. Työn lopussa esitellään kootun asiakashankintaoppaan rakenne.

Esimerkkiä voi suositella asiakashankinnan kehittämisestä kiinnostuneille. Vaikka varsinaisen oppaan sisältö on laadittu vain työn toimeksiantajan käyttöön, tarjoaa se hyödyllisen katsauksen vastaavan oppaan laadintaan.

 

 

Lue koko työ

Tekijä(t)

Kauria Matias

Tutkimuskysymykset

Varsinaisia kysymyksiä ei ole, mutta tavoite on määritetty: Tavoitteena oli luoda asiakashankintaopas pienelle kosmetiikka-alan yritykselle, joka keskittyy B2C-toimintaan yhdestä fyysisestä liikkeestä.

Sovelluskohde

Asiakashankintaopas hygienia- ja kosmetiikka-alan yritykselle, jolla ei ole verkkokauppaa.

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Asiakashankintaopas yritykselle

Dokumentin avainsanat

asiakashankinta, markkinointi, markkinointiviestintä, myynti

Dokumentissa mainitut teknologiat

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

AIDA-malli, arvonta, asiakaskokemus, asiakasmittari, asiakassegmentointi, asiakastuntemus, asiakkaan hankintahinta, B2C, CAC, CLTV, etukuponki, , hakukone, hakusanamainonta, hankintakanava, Instagram, kanta-asiakasohjelma, kasvuhakkerointi, kilpailuetu, kivijalkamyymälä, kokeilutuote, koronapandemia, opas, ostajapersoona, ostokäyttäytyminen, ROI, SEM, SEO, sisältömarkkinointi, sisältöstrategia, SOME, tulosivu, verkkokauppa, verkkosivut, verkkoviestintä, video, viestintäkanava, viestintästrategia, x-sukupolvi, y-sukupolvi, z-sukupolvi

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

 • Asiakasprofiilit ja palvelupolku kiinteistönvälitysalalla

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Viitattu esimerkki käsittelee asiakasprofiilin luontia ja palvelupolun laatimista

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

Vähittäismyynti (B2C)

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

yleinen

Kohderyhmiä

Asiakashankinnasta vastaavat tahot

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2022

Julkaisijaorganisaatio

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Liiketalouden tutkinto-ohjelma

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

teoriaa

Hyödyntämistapoja

ohjeistukset ja oppaat

Sisältötyyppi

opinnäytetyö (AMK)

Tutkimusmenetelmä

tapaustutkimus

Esimerkissä tarkastellaan uusien asuntolaina-asiakkaiden kokemuksia pankin toiminnasta tavoitteena ymmärtää koetun asiakasarvon eri ulottuvuudet. Asiakasarvo on kaikkien yritysten kilpailukyvylle tärkeä kokonaisvaltainen kokemus, mitä ei ole helppoa kopioida.

Työssä tuodaan esiin asiakkaiden kokeman arvon rakentuminen hierarkisesti perustarpeista ylöspäin, ja kuinka yrityksen tulisi huomioida asiakasarvo omissa prosesseissaan ja niiden johtamisessa, asiakaskohtaamisissa sekä yrityskulttuurissaan. Digitalisaation myötä yritysten elinkaari on lyhentynyt ja menestys pitää luoda aiempaa nopeammin. Asiakkaan tarpeisiin muokatun liiketoimintamallin panostukset ovat riskejä, mutta ne voivat antaa paremman lopputuloksen mm. asiakasuskollisuuden muodossa. Asiakkaan näkemä arvo tuotteelle tai palvelulle vertautuu sen kykyyn toteuttaa asiakkaan yksilölliset tarpeet. Asiakkailta pyydettiin vapaamuotoisia tarinoita omista näkökulmista ja kokemuksistaan. Saatuja vastauksia verrattiin asiakkuuden eri tarvetasoja käsittelevään pyramidimalliin

Esimerkkiä voi suositella asiakasarvon merkityksestä ja sen mittaamisesta kiinnostuneille. Se tarjoaa myös näkymiä ja koosteita suurten toimijoiden tuottamista kyselyistä, joista voi saada hyviä vinkkejä oman kyselyn tai tutkimuksen laatimiseen.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Pussinen Henri

Tutkimuskysymykset

Mitä asiakasarvon ulottuvuuksia henkilöasiakkaat korostavat uudessa pankkisuhteessaan?

Sovelluskohde

Asiakaskokemuksen mittaaminen asuntolaina-asiakkailta

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Asiakaskokemusten kartoittaminen henkilöasiakkailta

Dokumentin avainsanat

asiakasarvo, asiakaskokemuksen johtaminen, asiakaskokemus, pankkiasiakkuus, strategia

Dokumentissa mainitut teknologiat

Google Forms

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

ACSI, asiakas, asiakasarvolupaus, asiakashankinta, asiakassuhde, asiakastyytyväisyys, asiakasuskollisuus, EPSI, erottautumistekijä, finanssipalvelu, kilpailuetu, kilpailustrategia, liiketoimintamalli, päätöksenteko, palvelukulttuuri, prosessi, suosittelu, suosittelumarkkinointi, tarvehierarkia, työntekijäkokemus, vaihtamismotiivi, yrityskulttuuri

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

 • Asiakaskokemuksen operatiivisen johtamisen haasteet

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Viitattu esimerkki kertoo asiakaskokemuksen johtamisesta.

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

pankkiala

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

yleinen

Kohderyhmiä

Asiakkuuksien hoidosta vastaavat. Asiakasarvon merkityksestä kiinnostuneet.

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2021

Julkaisijaorganisaatio

Tampereen yliopisto

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Johtamisen ja talouden tiedekunta

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

haastattelu tai kysely, teoriaa, toimenpidesuosituksia, vertailua

Hyödyntämistapoja

varautuminen TY-muutoksiin

Sisältötyyppi

pro gradu -tutkielma

Tutkimusmenetelmä

kyselytutkimus

Esimerkissä tuodaan esiin asiakaskokemusten merkitys yritysten välisessä kilpailussa, ja kuinka haastavaa sitä on johtaa operatiivisella tasolla. Johtamiseen tarvitaan resursseja ja pääomaa sekä toiminnalle suotuisaa yrityskulttuuria. Asiakaskokemuksiin panostettujen toimien taloudellinen kannattavuus syntyy asiakastyytyväisyyden ja -uskollisuuden kautta.

Työn mukaan asiakaskokemuksen määrittely alkaa strategiasta ja jalkautuu erillisten toimien myötä kaikille organisaation tasoille ja asiakkaiden kanssa työskenteleville henkilöille sekä fyysisesti että sosiaalisesti. Työssä haastateltiin Suomessa toimivien keskisuurten ja suurien organisaatioiden johtoasemassa työskenteleviä henkilöitä. Haastattelujen tuloksena tunnistettiin kuluttajamarkkinoiden asiakaskokemuksen johtamista vaikeuttavia sisäisiä ja ulkoisia haasteita. Työssä syntyi myös operatiivisen kehittämisen tueksi suunniteltu kysymysrunko.

Esimerkkiä voi suositella kuluttajamarkkinoilla toimiville organisaatioille ja niiden asiakaskokemuksesta vastaaville henkilöille sekä yleisesti liikkeenjohdolle. Suurempien organisaatioiden kokemuksista on mahdollista ottaa oppia ja asettaa yritykselle tärkeitä avainasioita kohdalleen jo toiminnan alkuvaiheessa.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Lorvi Anna

Tutkimuskysymykset

1. Mikä vaikeuttaa asiakaskokemuksen operatiivista johtamista?

Sovelluskohde

Asiakaskokemuksen (B2C) operatiivinen johtaminen

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Asiakaskokemuksen suunnittelu ja johtaminen

Dokumentin avainsanat

asiakaskokemuksen johtaminen, asiakaskokemus, haasteet, johdon näkökulma

Dokumentissa mainitut teknologiat

asiakassuosittelu (NPS), CIT-metodi, Forresterin asiakaskokemuspyramidi

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

asiakashaastattelu, asiakaskokemus, asiakastyytyväisyys, strategiakartta, yrityskulttuuri

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

 • Itsepalveluportaalien ominaisuudet: Arvonluontikyvykkyys asiakkaan näkökulmasta
 • Vahinkoilmoittaminen vakuutusyhtiön verkkopalvelussa: Digitaalisen asiakaskokemuksen kehittämiskeinot

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Ensimmäisessä viitatussa esimerkissä käsitellään itsepalveluportaalin ominaisuuksia ja käyttäjien kokemuksia niiden käytöstä. Toisessa viitatussa esimerkissä käsitellään asiakaskokemusta verkkopalvelussa.

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

Kuluttajamarkkinat

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

yleinen

Kohderyhmiä

Kuluttajamarkkinoilla toimivat organisaatiot ja niiden asiakaskokemuksesta vastaavat henkilöt sekä yleisesti liikkeenjohdon henkilöt.

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2021

Julkaisijaorganisaatio

Tampereen yliopisto

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Johtamisen ja talouden tiedekunta

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

haastattelu tai kysely, teoriaa

Hyödyntämistapoja

ohjeistukset ja oppaat

Sisältötyyppi

pro gradu -tutkielma

Tutkimusmenetelmä

haastattelututkimus

Esimerkissä käsitellään asiakasmäärien automaattista mittaamista. Asiakasmäärien ja asiakaskäyttäytymisen mittaaminen konenäköä käyttäen on moderni tapa selvittää liike- tai myymälätilan toiminnan tehokkuutta. Uusi mittaustapa korvaa aiempia laskentamenetelmiä ja vähentää niissä ilmenneitä epätarkkuuksia. Saatu data voidaan yhdistää muihin liiketoiminnan lukujen analytiikkaan. Edullinen hankintahinta ja laitteiston siirrettävyys mahdollistavat uudenlaisten mittauspalvelujen tuottamisen.

Työn tavoitteena oli luoda konenäköön perustuva ohjelmisto ja laitteisto keräämään asiakasmäärädataa. Työssä käydään läpi yleisempiä aiempia henkilömäärien mittaustapoja ja niissä olevia puutteita sekä esitellään konenäkötekniikan sovelluskohteita, käyttöön soveltuvia laitteita (laskentayksikkö, kamera ja verkkolaitteet) ja hahmontunnistusalgoritmeja. Työn tuloksena syntyi prototyyppi laitekokoonpanosta.

Esimerkkiä voi suositella asiakaskäyttäytymisen mittauspalveluja tarjoaville yrityksille sekä niitä käyttäville liike- tai myyntitiloja käyttäville yrityksille. Konenäön hyödyntämisistä esittelevää sisältöä voi myös suositella yleisesti kaikille liiketoiminta-aloille tilojen käytön tehostamiseen liittyvään mittaukseen sekä yritysten konenäköratkaisujen kokeiluihin.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Vänttinen Sami

Tutkimuskysymykset

Kysymyksiä ei ole

Sovelluskohde

Asiakasmäärien mittaaminen myymälätilassa

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Yleisesti kaikki ihmisten tilojen käyttöön ja niissä liikkumiseen liittyvä mittaaminen

Dokumentin avainsanat

konenäkö, sulautettu tietotekniikka, toimitilat

Dokumentissa mainitut teknologiat

COCO datasetti, Dahua IP-kamera, Dahua PoE kytkin, heatmap, Jetson Nano, Jetson Xavier, Logitech C920, Raspberry Pi OS -käyttöjärjestelmä, Raspberry Pi4, Teltonika RUT250 reititin, Tensor Flow MobileNet, Tiny Yolo V3, YOLOv5

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

asiakasmäärä, capture rate, henkilölaskuri, infrapunasädelaskuri, IoT-Analytics, kamera, käyttöjärjestelmä, kytkin, lämpökamera, lämpölaskuri, laskentayksikkö, ostokäyttäytyminen, reititin, SSD-arkkitehtuuri, Wi-Fi-laskuri

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

 • Konenäön käyttö robotin ohjauksessa

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Viitatussa julkaisussa konenäköä käytetään robotin ohjauksessa.

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

Vähittäismyynti (elintarvike)

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

yleinen

Kohderyhmiä

Asiakasmäärien mittauspalveluja tuottavat tai käyttävät yritykset. Konenäkösovellusten hyödyntämisestä kiinnostuneet kehittäjät. 

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2022

Julkaisijaorganisaatio

Hämeen ammattikorkeakoulu

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

toteutusesimerkki, vertailua

Hyödyntämistapoja

esimerkki, vertailu tai arviointi

Sisältötyyppi

opinnäytetyö (AMK)

Tutkimusmenetelmä

tapaustutkimus

Esimerkki käsittelee asiakasprofiilin luontia. Yrityksen on syytä tuntea asiakkaansa, jotta se voi palvella heitä kilpailukykyisellä tavalla. Esimerkissä tavoitteena oli laatia kiinteistövälitysalan yritykselle asiakasprofiili, vastaava palvelupolku sekä toimenpidesuosituksia tietyn kohderyhmän tavoittamiseksi ja palvelemiseksi.

Työssä käydään läpi asiakkaiden käyttäytymiseen ja ryhmittelyyn liittyviä käsitteitä mm. ostomotiivien, asenteiden, uusien asioiden omaksumistapojen sekä sosiaalisten tekijöiden kannalta. Myös ostoprosessin vaiheet, eri palvelukanavien kautta syntyvä käyttökokemus ja arvomaailmojen erot sisältyvät asiakasryhmien taustojen selvittämiseen. Asiakkaille tarjottavan palvelun kannalta on tärkeää osata tunnistaa palvelun toteuttamisessa käytettävä sisäinen ja ulkoinen ympäristö, palvelussa käytettävät resurssit sekä palvelun käytön aikana syntyvä palvelupolku. Alueellisesti toteutetun kyselytutkimuksen ja siitä saatujen tulosten avulla yritykselle laadittiin malli asuntonsa myynnistä kiinnostuneen asiakasryhmän kiinteistövälityspalvelutarpeisiin vastaavasta palvelupolusta.

Esimerkkiä voi suositella kaikille myynnin ja asiakkuuksien parissa työskenteleville sekä myyntiin perustuvan liiketoiminnan johtajille. Esimerkki sopii hyvin myös uusille, myyntialalle suuntautuville yrittäjille ja pienille yrityksille osana tärkeiden asiakasryhmien tunnistamista sekä yrityksen tuotteiden ja palvelujen tuotteistamista.

 

Lue koko työ

Tekijä(t)

Kärkkäinen Henri

Tutkimuskysymykset

Kysymyksiä ei ole.

Sovelluskohde

Palvelupolun määritys kiinteistövälitysyrityksen asiakasryhmälle

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Yleisesti kaikki palvelujen ja tuotteiden myynti, joissa voidaan hyödyntää asiakasryhmäkohtaisia palvelupolkuja

Dokumentin avainsanat

asiakasprofiili, eläkeläinen, kiinteistönvälitys, palvelupolku

Dokumentissa mainitut teknologiat

valuegraphics-arvoluokitus, webropol-ohjelmisto

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

asiakaskäyttäytyminen, asiakasryhmä, käyttötarve, kulutuskulttuuri, laatu, monikanavaisuus, omaksujaryhmä, ostomotiivi, ostoprosessi, palvelukanava, palveluresurssi, palveluympäristö, sosiaalinen media, väestörakenne, välinetarve

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

 • Itsepalveluportaalien ominaisuudet: Arvonluontikyvykkyys asiakkaan näkökulmasta
 • Digimarkkinointi kuntoon! – Mikroyrittäjille suunnattu opetusvideosarja

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Ensimmäisessä viitatussa julkaisussa käsitellään itsepalveluportaalin lisäarvoa, ja sisältöä voisi hyödyntää palvelupolun digitaalisten osuuksien tarkasteluun. Toisessa viitatussa julkaisussa käsitellään digitaalista markkinointia, ja aihe täydentää hyvin tätä sisältöä.

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

Kiinteistöjen välityspalvelu

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

yleinen

Kohderyhmiä

Myynnistä ja asiakkuuksista sekä liiketoiminnan johtamisesta vastaavat henkilöt

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2020

Julkaisijaorganisaatio

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Liiketalous

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

haastattelu tai kysely, teoriaa, toimenpidesuosituksia, toteutusesimerkki

Hyödyntämistapoja

liiketoimintamalli, ohjeistukset ja oppaat, varautuminen TY-muutoksiin

Sisältötyyppi

opinnäytetyö (AMK)

Tutkimusmenetelmä

kyselytutkimus

Esimerkki käsittelee digitalisaation vaikutuksia teollisuusyrityksissä, ja sitä kuinka tärkeää suunnittelupalvelualalla on pystyä seuramaan ja ennakoimaan teknologian kehitystä, ja osata auttaa asiakkaita tunnistamaan ja sanoittamaan tarpeitaan.

Digitalisaatiossa tapahtuu toimintatapojen muutoksia, jotka heijastuvat asiakastarpeisiin, ja näiden ennakoiminen voi tuottaa yritykselle merkittävää kilpailukykyä. Tutkimuskohteena on digitaalinen kaksonen, jonka valintaa on perustelu käsitteen ajankohtaisuudella ja merkittävyydellä yrityksen tulevaisuudelle. Digitalisaation hyödyntämistä lähestytään ensin valmistavan teollisuuden kypsyysmallin kautta  ja analysoimalla haastateltujen asiakkaiden odotuksia siitä. Neljällä skenaariolla tutkittiin digitaalisen kaksosen kehittymisvaihtoehtoja teknologian ja sen käyttöönoton näkökulmista.

Työtä voi suositella erityisesti palvelualan yrityksille esimerkkinä asiakastarpeita ennakoivasta skenaariotoiminnasta ja asiakkaan kokeman arvon nostosta. Se tarjoaa myös hyvän tietopaketin aiheesta kiinnostuneille teollisuuden alan yrityksille sisältäen digitaalisen kaksosen määritelmiä ja kypsyystasoja, hyödyntämiskohteita teollisuudessa sekä teknologian erilaisia tulevaisuusnäkymiä.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Ala-Mäyry Elina

Tutkimuskysymykset

 1. Miten suunnitteluyritys voi hyödyntää digitalisaatiota kasvattaakseen asiakasarvoa ja saavuttaakseen kilpailuetua seuraavan viiden vuoden aikana?
 2. Minkälaisia toiveita ja tarpeita asiakkailla on digitaalisille palveluille seuraavina vuosina?
 3. Minkälaisia digitaalisia palveluita on vuonna 2026?

Sovelluskohde

Suunnittelupalveluliiketoiminnan strategiasuunnittelu

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Yleisesti uuden teknologian käyttöönotto ja siihen liittyvä tuote- tai palvelutarjonta.

Dokumentin avainsanat

asiakasarvo, asiakastarpeet, asiakastoiveet, digitaalinen kaksonen, digitalisaatio, Suunnittelupalveluliiketoiminta

Dokumentissa mainitut teknologiat

kano-malli, skenaarionelikenttä

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

B2B, B2C, diffuusiomalli, elinkaariarvo, innovaatio, kilpailuetu, kilpailustrategia, tuotekehitys

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

yhteyksiä ei ole tunnistettu

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

Suunnittelupalvelu

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

yleinen

Kohderyhmiä

palvelusuunnittelua tuottavat yritykset, oman yrityksen asiakasarvon kehittämisestä kiinnostuneet yritykset sekä digitaalisen kaksosen käytöstä kiinnostuneet yritykset.

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2021

Julkaisijaorganisaatio

Tampereen yliopisto

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Tuotantotalous / Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

haastattelu tai kysely, katsaus, teoriaa, toimenpidesuosituksia, vertailua

Hyödyntämistapoja

ohjeistukset ja oppaat, varautuminen TY-muutoksiin

Sisältötyyppi

diplomityö

Tutkimusmenetelmä

tapaustutkimus

Esimerkissä tutkitaan laajan CAD-ohjelmistotuoteperheen uusimistarpeita ja -vaihtoehtoja sen komponenttikirjastojen osalta. Pitkähkön elinkaaren omaavan ohjelmistotuoteperheen alkuperäiset vaatimukset arkkitehtuurin osalta kaipasivat päivittämistä, jotta erilaisten kirjastojen ja tietokantojen ylläpito ja hyödyntäminen olisi aiempaa helpompaa ja tarkoituksenmukaisempaa. Ratkaisua haettiin arkkitehtuurin arviointimenetelmiin pohjautuen. Tuloksena saatiin käytännöllinen kokemus arviointimenetelmien hyödyllisyydestä sekä uudet tekniset vaatimukset komponenttikirjastoille uudistustyön pohjaksi.

Työ tarjoaa ohjelmistojen arkkitehtuurista vastuullisille toimijoille esimerkin käytännön arviointityön mahdollisuuksista ja osin myös siihen liittyvistä rajoitteista. Työ esittelee ohjelmistoarkkitehtuurin arviointiin kehitettyjä menetelmiä ja kuvaa, miten yhtä niistä (DCAR) hyödynnettiin kohdeyrityksessä. Työn ansiosta saavutetut tulokset olivat onnistuneita. Arviointimenetelmän käyttöä on myös tarkoitus jatkaa yrityksessä myös muiden kehittämiskohteiden osalla.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Ala-Sunila Matias

Tutkimuskysymykset

Ylläpidon vähentäminen ja pilvipalvelujen käytön mahdollistaminen

Sovelluskohde

CAD / BIM suunnitteluohjelmistot

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Ohjelmistotalot

Dokumentin avainsanat

CAD, DCAR, Modernisointi, Ohjelmistoarkkitehtuuri, Uudistaminen

Dokumentissa mainitut teknologiat

ATAM, BIM, CAD, SAAM

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

ohjelmistoarkkitehtuurin arviointi, user story

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

 • Parhaat käytännöt LEGACY-järjestelmän uudistamisessa

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Tämä julkaisu saa täydennystä viitatun julkaisun sisällöstä (jossa on hyvä teoriaosuus)

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

CAD (BIM) suunnittelu

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

(ei ole tunnistettu)

Kohderyhmiä

Ohjelmistotalot

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

melko vaativa

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2021

Julkaisijaorganisaatio

Tampereen yliopisto

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta / Tietotekniikka

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

simulointi tai mallinnus, teoriaa, toimenpidesuosituksia, vertailua

Hyödyntämistapoja

esimerkki, uusi idea, vertailu tai arviointi

Sisältötyyppi

diplomityö

Tutkimusmenetelmä

tapaustutkimus

Työ käsittelee logistiikan raportoinnin kehittämistä suomalaisessa teollisuusyrityksessä. Työssä kehitetään raportointiin menetelmiä, jotta mm. saldovirheiden minimointi olisi mahdollista.

Ratkaisua haettiin tutustumalla tietomallinnuksen ja raportoinnin teorioihin sekä logistiikkaan liittyvään raportointivaatimuksiin.  Työn tavoitteena oli luoda tietomalli ja laatia raporttiesimerkkejä, joilla voidaan tukea operatiivista päätöksentekoa. Tuloksena saatiin mm. ymmärrys erillisen tietovaraston laadintatarpeesta raportteja varten, ERP-järjestelmän tarpeettoman kuormituksen välttämiseksi.

Työ tarjoaa valmistavalle teollisuudelle esimerkin logistiikkaan liittyvän raportoinnin haasteista ja mahdollisista toimenpiteistä niiden ratkaisemiseksi sekä viitteitä asiaan liittyvään aineistoon.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Vainio Jukka

Tutkimuskysymykset

 1. Millainen on (logistisen) tietomallin looginen ratkaisu?
 2. Mitä työtä on tehty ja kuinka paljon (työkuorma)?
 3. Mitä työtä pitää tehdä ja kuinka paljon (työkuorman ennuste)?
 4. Miten paljon saldovirheitä muodostuu eri osastoilla (työn laatu)?
 5. Miten tietomalli toteutetaan teknisesti tehokkaimmalla tavalla?
 6. Mitä asioita ja millä tavoilla dataa on mahdollista mitata logistiikassa?
 7. Miten data saadaan mahdollisimman visuaaliseen ja havainnolliseen muotoon?

Sovelluskohde

teollisuuslogistiikan kehittäminen, saldovirheiden poistaminen

Muita mahdollisia sovelluskohteita

kauppa ja raportoinnin kehittäminen

Dokumentin avainsanat

data-analyysi, Microsoft Power BI, SQL, tietokanta, tietomalli, tietovarasto

Dokumentissa mainitut teknologiat

Power BI, SQL

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

MDD, moniulotteinen tietokanta, saldovirhe, tietokuutio, tietomallinnus

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

 • Improving traceability in spare part service

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Viitteessä käsitellään jäljitettävyyden parantamista varaosapalvelussa, ja yhdessä sisällöt voisivat tarjota laajemman näkökulman tärkeiden tietojen keräämiselle ja käsittelylle.

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

teollisuus

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

kauppa

Kohderyhmiä

teollisuus, kauppa

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

Melko vaativa

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2020

Julkaisijaorganisaatio

Tampereen yliopisto

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Johtaminen ja tietotekniikka

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

haastattelu tai kysely, prototyyppi, simulointi tai mallinnus, teoriaa, toimenpidesuosituksia, vertailua

Hyödyntämistapoja

esimerkki, vertailu tai arviointi

Sisältötyyppi

diplomityö

Tutkimusmenetelmä

tapaustutkimus

Esimerkissä käsitellään videoita yrityksen markkinoinnin tukena. Videoiden käyttö yrityksen markkinoissa on tulossa osaksi lähes kaikkien yritysten arkea. Esimerkissä tavoitteena oli tuottaa videon muotoon tuotettu opetusvideosarja, jolla autetaan pienyrittäjiä heidän digitaalisen markkinointinsa kehittämisessä.

Työssä esitellään  digitaalisen markkinoinnin kehittymistä ja nykytilaa. Koronapandemian myötä digitaalisten palvelujen käyttö on lisääntynyt ja mainonta on siirtynyt printtimediasta päätelaitteisiin. Kilpailijoista erottuminen tapahtuu kiinnostavalla sisällöllä. Asiakkaiden huomiota ei saa pelkällä ostetulla mainonnalla. Yrittäjien osaamistarpeiden kehittämiseen liittyviä haasteita kerättiin palautteen avulla. Työssä tuodaan esiin sosiaalisen median kanavien käyttötarkoituksia ja laaditaan malli sisältöstrategian rakentamisen vaiheista mikroyrityksille. Mallin pohjalta työssä suunniteltiin ja toteutettiin myös opetusvideoita mikroyrityksien tarpeisiin.

Esimerkkiä voi suositella kaikille tuotteiden ja palvelujen myyntiä harjoittaville yrityksille, joiden asiakasryhmiin tavoitellaan sosiaalisen median käyttäjiä. Erityisen hyvin esimerkki sopii pienille ja aloittaville yrityksille, sillä videomarkkinointiin pääsee kiinni jo pienelläkin budjetilla. Linkkien takana olevat videot tekevät julkaisusta uutta aikakautta edustavan ”hybridin”, jossa sisältö ei ole vain painetussa formaatissa.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Lehtonen Lasse

Tutkimuskysymykset

 1. Mitä haasteita mikroyritykset kokevat digitaalisessa markkinoinnissa?
 2. Miten mikroyrityksen kannattaa lähteä viemään markkinointiaan digitaaliseksi?

Sovelluskohde

Mikroyritysten digitaalinen markkinointi videoilla

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Yleisesti tuotteita ja palveluja myyvien yritysten digitaalinen markkinointi sekä vaikuttaminen sosiaalisessa mediassa videoiden kautta

Dokumentin avainsanat

digitaalinen markkinointi, hakukoneoptimointi, maksettu mainonta, sisältömarkkinointi, verkkonäkyvyys

Dokumentissa mainitut teknologiat

, Google Ads, Google Analytics, Google Display, Google Keyword Planner, Google trends, Instagram, konversio-optimointi, LightWorks, LinkedIn, Meta Business Suite, Microsoft Visio, ReadPeak, TikTok, , YouTube

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

asiakaspersoona, asiakaspolku, GDPR, hakukone, jakelukanava, laskeutumissivu, mikroyrittäjä, opetusvideo, sisältöstrategia, sosiaalinen media, tuotevideo, verkkokauppa, verkkomarkkinointi, viestintäympäristö, yritysvideo

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

 • Asiakasprofiilit ja palvelupolku kiinteistönvälitysalalla

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Viitatussa julkaisussa käsittelyt aiheet täydentävät hyvin tätä sisältöä

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

yleinen

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

yleinen

Kohderyhmiä

Yritysten (ja organisaatioiden sekä yhteisöjen) viestinnästä, myynnistä ja markkinoinnista vastaavat henkilöt ja digitaalisia markkinointipalveluja tarjoavat yritykset sekä mainostoimistot

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2023

Julkaisijaorganisaatio

Turun ammattikorkeakoulu

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Liiketalous

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

haastattelu tai kysely, toimenpidesuosituksia, toteutusesimerkki

Hyödyntämistapoja

ohjeistukset ja oppaat

Sisältötyyppi

opinnäytetyö (AMK)

Tutkimusmenetelmä

tapaustutkimus

Englanninkielinen työ esittelee asioita ja tekijöitä, joita kannattaa arvioida, kun on suunnitelmissa vanhan monoliittisen tietojärjestelmän migraatio eli tässä tapauksessa siirtyminen nykyaikaiseen mikropalveluarkkitehtuuriin.

Työ on luonteeltaan kirjallisuuskatsaukseen perustuva tapaustutkimus. Se sisältää mikropalveluarkkitehtuurin tutustumisen lisäksi laajahkon tarkastelun itse migraatio­prosessiin liittyvistä tekijöistä ja näkökulmista kuten teknologinen, organisatorinen ja toimintaympäristöllinen. Työssä hyödynnettiin kolmidimensioista TOE-viitekehystä, joka käsittää juuri nuo kolme näkökulmaa.

Työ tarjoaa alustuksen nykyaikaisen palvelupohjaisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin ominaisuuksiin ja sen termistöön, ja lisäksi työssä kartoitetaan mm. haastattelun avulla migraatioprosessiin liittyviä haasteita.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Lehtola Henrikki

Tutkimuskysymykset

 1. How to ensure an effective migration from a monolithic architecture to a micro-
  service architecture? / Kuinka varmistaa tehokas migraatio monoliittisesta arkkitehtuurista mikropalveluarkkitehtuuriin?
 2. What are the key influencing factors in the migration to microservice architecture? / Mitkä ovat migraatioon vaikuttavia tekijöitä?
 3. What are the key steps in the process of migrating to microservices? / Mitkä ovat migraatioprosessin avainaskeleita?

Sovelluskohde

Perinnejärjestelmien uudistaminen

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Tarkastuslistana ja/tai perehtymismateriaalina ohjelmisto- ja järjestelmäarkkitehdeille

Dokumentin avainsanat

Mikropalvelu, Mikropalveluarkkitehtuuri, Ohjelmistoarkkitehtuuri, Teknologian käyttöönotto

Dokumentissa mainitut teknologiat

API, CD, CI, DDD, SOA

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

migraatio, TOE-framework

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Yhteyksiä ei ole tunnistettu

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

yleinen / automaatio

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

(ei ole tunnistettu)

Kohderyhmiä

IT-palvelut, ohjelmistoteollisuus, teollisuus, kauppa

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

Melko vaativa

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2020

Julkaisijaorganisaatio

Tampereen yliopisto

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Tietojohtamisen koulutusohjelma

Sisältökieli

englanti

Rakenneosia

haastattelu tai kysely, teoriaa, toimenpidesuosituksia

Hyödyntämistapoja

esimerkki, vertailu tai arviointi

Sisältötyyppi

diplomityö

Tutkimusmenetelmä

kirjallisuuskatsaus

Esimerkissä esitellään yleisimpiä konepajojen käyttöön liittyviä energiakulutuskohteita ja vertaillaan eri teollisuudenalan energiakulutusmääriä. Energiatehokkuus on yritykselle tärkeä keino kilpailukyvyn parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. Energian kulutus vaikuttaa suoraan yrityksen toimintakuluihin, ja lisäksi energian käytöstä syntyvällä hiilijalanjäljellä ja muilla ympäristövaikutuksilla sekä yleisellä toiminnan vastuullisuuden esilletuonnilla on epäsuora yhteys yrityksen ulospäin näkyvään imagoon asiakkaiden silmissä.

Työssä tutustutaan kolmeen eri konepajaan sekä niissä suoritettujen kartoitustoimien tuloksiin ja toimintasuosituksiin. Työssä kuvataan myös energiatehokkuuskatselmuksiin liittyvää lainsäädäntöä, joka velvoittaa suuria yrityksiä vuosittaisiin toimiin.

Esimerkkiä voi suositella erityisesti pienille ja keskisuurille konepajoille sekä yleisesti muulle teollisuudelle tai liiketiloja käyttäville yrityksille. Lähdelinkkien avulla löytyy runsaasti materiaalia tyyppisille energian kulutuskohteille.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Uusitalo Riia

Tutkimuskysymykset

Kysymyksiä ei ole

Sovelluskohde

Konepajan energiatehokkuuden kartoitus

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Yleisesti teollisuuden ja liiketoiminnan käytössä olevien rakennusten työmaakohteiden energiatehokkuuden kartoitustoimet.

Dokumentin avainsanat

energiankulutus, energiansäästö, energiatehokkuus, konepajat

Dokumentissa mainitut teknologiat

PVGIS-laskuri

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

energiakatselmus, energiatehokkuussopimus, energiatuki, hukkalämpö, ilmanvaihto, investointipäätös, kaukolämpö, kiinteistösähkö, kylmäsilta, lämmitys, lämmöneristys, lämpöhäviö, lämpökamera, maalämpö, oheishyöty, öljylämmitys, paineilma, sähkömoottori, tyhjäkäyntikävely, ulkovaippa, valaistus, vesi, VILP

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

yhteyksiä ei ole tunnistettu

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

Konepajateollisuus

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

yleinen

Kohderyhmiä

PK-yrittäjät, joilla on konepajatoimintaa tai halli/liiketiloja.

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2021

Julkaisijaorganisaatio

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

nykytila-analyysi, toimenpidesuosituksia, vertailua

Hyödyntämistapoja

ohjeistukset ja oppaat, vertailu tai arviointi

Sisältötyyppi

opinnäytetyö (AMK)

Tutkimusmenetelmä

tapaustutkimus

Esimerkki käsittelee toiminnanohjausjärjestelmän (Enterprise Resource Planning, ERP) käyttöönottoa yrityksessä. Esimerkkitapaus kohdistuu ja rajautuu tuotannossa tapahtuvaan ERP-järjestelmän käyttöönottoon. Esimerkissä tuodaan esiin ERP-järjestelmän käytön hyötyjä ja haasteita. Kyseessä on usein laaja kokonaisuus, jonka käyttöönotto ei ole ongelmatonta.

Esimerkki sisältää myös kirjallisuuskatsauksen ERP-järjestelmien ominaisuuksiin ja käyttöönottoihin liittyen. Kirjallisuuskatsaus antaa näkökulman ERP-projektin moniulotteisuudelle ja kuvaa sen käyttöönoton ominaispiirteet. Työssä esitellään ERP-järjestelmän käyttöönoton onnistumis- ja menestystekijöitä (mm. tekniset ja sosiaaliset aspektit), sekä myös keskeisiä ERP-järjestelmän käyttöönoton epäonnistumiseen johtavia tekijöitä. Tarkoituksenmukaisesti käytettynä ERP tuottaa yrityksen toiminnoille merkittävää lisäarvoa, mutta järjestelmän käyttöön sisältyy myös lukemattomia riskejä ja haasteita.

Työ tarjoaa käytännön esimerkin ERP-käyttöönottoprojektista yhden yrityksen näkökulmasta ja tietyssä kontekstissa (tuotanto). ERP-järjestelmän käyttöönotto ei ole yksinkertainen ja nopea projekti. Toiminnanohjausjärjestelmän päivittäinen käyttö vaatii merkittävää panostusta ja sitoutumista koko organisaatiolta, jotta siitä saadaan tavoiteltavat hyödyt. Työssä esitellään myös esimerkkitapauksessa esiin nousseet ERP-järjestelmän käyttöönoton onnistumistekijät sekä haasteita aiheuttaneet tekijät.

Esimerkkiä voi suositella ERP-järjestelmän käyttöönottoa suunnitteleville ja sen toteutuksesta vastaaville tahoille toimialasta riippumatta. Työssä kuvattu esimerkkitapaus ja teemaan liittyvä kirjallisuustarkastelu toimii hyvänä perehtymismateriaalina ERP-järjestelmän käyttöönottoa suunnitteleville.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Leino Aleksi

Tutkimuskysymykset

 1. Mitä haasteita ERP:n käyttöönotossa on tuotantoympäristössä?
 2. Mitä vaiheita ERP:n käyttöönottoon vaaditaan?
 3. Miten kehitystä tulisi jatkaa projektin jälkeen?

Sovelluskohde

Organisaatio, joka harkitsee toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Liiketoimintaa harjoittavat yritykset toimialasta ja koosta riippumatta

Dokumentin avainsanat

ERP, käyttöönotto, nykytila-analyysi, pilotointi, toiminnanohjaus, toiminnanohjausjärjestelmä, vaatimusmäärittely

Dokumentissa mainitut teknologiat

Netsuite (ERP-järjestelmä)

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

APS-järjestelmä, asiantuntijatyöpaja, CRM-järjestelmä, ERP-konsultti, käyttöottostrategia, MES-järjestelmä, muutosjohtaminen, raportit, tuotantoympäristö, työkortti, varastosaldo

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

 • Remote data collection for condition monitoring in machine building companies

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Viitatussa esimerkissä käsitellään datan etäkeruuta. Etänä kerättyä dataa voisi hyödyntää ERP-järjestelmässä.

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

Metalliosien koneistus

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

yleinen

Kohderyhmiä

(ei ole tunnistettu)

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2021

Julkaisijaorganisaatio

Tampereen yliopisto

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

nykytila-analyysi, prototyyppi, teoriaa, toimenpidesuosituksia

Hyödyntämistapoja

esimerkki, ohjeistukset ja oppaat, vertailu tai arviointi

Sisältötyyppi

diplomityö

Tutkimusmenetelmä

pilotointi

Esimerkissä kokeillaan automatisoitua etäasiakaspalvelua. Teknologian kehittyessä yhä useammat asioinnin ja palvelut on mahdollista toteuttaa etänä, jossa osapuolet voivat toimia yhdessä eri paikoista käsin. Etäasiointi mahdollistaisi palvelujen tuottamisen aiempaa joustavammin, myös pandemian aikaisissa rajoituksissa.

Esimerkissä tavoitteena oli tuottaa prototyyppi, jossa asiakaspalvelu voitaisiin aloittaa ilman asiakkaan puolelta tapahtuvaa kommunikointia tai tarvetta koskea pintoihin tai yhteyslaitteisiin. Työssä keskityttiin prototyypissä tarvittavien ohjelmistojen ja laitteiden kartoitukseen. Järjestelmä koostui Raspberry Pistä, kamerasta, kaiuttimista, mikrofonista, infrapuna-anturista, Chrome-selaimesta sekä internet-yhteydestä. Lopputuloksena syntyi laite, joka tunnistaa asiakkaan läsnäolon ja tuottaa työpyynnön asiakaspalvelijalle, joka aktivoi asiakaspäätteen.

Esimerkkiä voi suositella yleisesti yrityksille, joilla on tarvetta tai kiinnostusta ottaa käyttöön etäasiointia tai etävalvontaa tukevaa teknologiaa. Sisältöä voi myös suositella ICT-laitteita kehitteleville yrityksille esimerkkinä siitä, mihin kaikkeen Raspberry Pi -tietokoneita voidaan hyödyntää.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Miettinen Topi

Tutkimuskysymykset

Kysymyksiä ei ole

Sovelluskohde

Etäasioinnin palvelupisteessä tarvittava laitteisto

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Yleisesti kaikki kohteet, joissa käyttökohteeseen liittyvää tarkkailua tai kommunikointia on tarve voida toteuttaa etänä.

Dokumentin avainsanat

asiakaspalvelu, automaattinen, Chrome, etäjärjestelmä, prototyyppi, Python, Raspberry Pi

Dokumentissa mainitut teknologiat

Google Gmail, infrapuna-anturi, Jitsi Meet, O365-sähköposti, Pycharm, Python, Raspberry Pi, VNC Server, VNC Viewer

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

akustiikka, asiakaspalvelija, chat-huone, etäasiakaspalvelu, ohjelmisto

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

yhteyksiä ei ole tunnistettu

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

Asiakaspalvelu

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

yleinen

Kohderyhmiä

Etäasiakaspalvelujen tai etäseurannan kehittämisestä kiinnostuneet yritykset. ICT-ratkaisuja tuottavat yritykset.

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2022

Julkaisijaorganisaatio

Centria-ammattikorkeakoulu

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Tieto- ja viestintätekniikka

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

prototyyppi

Hyödyntämistapoja

esimerkki, uusi idea

Sisältötyyppi

opinnäytetyö (AMK)

Tutkimusmenetelmä

pilotointi

Esimerkissä laaditaan suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) suunnattu opas EU:n tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista yritysten TKI-toiminnan edistämiseen ja siihen liittyvien asioiden selvittämiseen.

Työ taustoittaa EU:n rahoitustoiminnan kehittymistä vuosina 1984-2020, ja valottaa uuden ohjelmakauden (2021-2027) sisältöä sekä sen Horisontti Eurooppa -puiteohjelman lähes 100 miljardin euron arvoisen rahoituksen jakautumista eri aihealueisiin. Yritysten on mahdollista saada avustusta omille projekteilleen, mutta yleensä se vaatii myös yhteistyötä asiantuntijatahojen kanssa. Työssä esitellään ehdotuspyyntöjä, joiden kautta projektien rahoitusta lähdetään hakemaan. Ehdotuspyynnöt ovat osa suurempaa prosessia, jonka kulkuun on esitetty seitsemän vaihetta. Tarjolla on useita erilaisia rahoitusohjelmia ja -muotoja. Työssä on koottu yhteenvetoa yritysten kokemuksista. Laaditun oppaan osalta esitellään sisältöä tietopakettien avulla (oppaan linkit ovat käytettävissä julkaisusta käsin).

Esimerkkiä voi suositella EU-rahoituksesta ja EU-hankeyhteistyöstä kiinnostuneille yrityksille. Sisältö tuo hyvin esiin ne haasteet, joita yksittäinen yritys voi kohdata rahoitusta hakiessaan. Esimerkki antaa myös pohdittavaa siitä, kuinka paljon helpommalla yritykset pääsisivät tehdessään yhteistyötä oman alueen tutkimusyhteisöjen kanssa, joilla on kokemusta projektien rahoituksen hakemisesta.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Laine Jesse

Tutkimuskysymykset

 1. Kuinka lisätä EU-rahoitusosaamista Uudenmaan pk-yrityksissä?
 2. Minkälainen tieto on pk-yrityksille oleellista sisällyttää rahoitusoppaaseen?
 3. Millainen käsitys uusimaalaisilla pk-yrityksillä on EU-rahoituksesta?
 4. Kuinka rahoitusoppaan avulla voidaan lisätä tietoa TKI-toiminnan rahoituksesta?

Sovelluskohde

PK-yritysten rahoitusohjelmien käyttöopas

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Yleissivistävä tietopaketti EU:n rahoitustoiminnan laajuudesta yrityksille ja organisaatioille.

Dokumentin avainsanat

EU-rahoitus, EU-rahoitusmahdollisuudet, EU-rahoitusohjelmat, Kansainvälistyminen, Pk-yritys

Dokumentissa mainitut teknologiat

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

AMIF, avaruusohjelma, budjettikausi, Business Finland, CEF, Digitaalinen Eurooppa, EAGF, EAKR, EGF, ehdotuspyyntö, EIP, EMKR, ESR+, EURATOM, Euroopan puolustusrahasto, hakuprosessi, Horisontti Eurooppa, Innovaatiorahasto, InvestEU, ISF, ITER, konsortio, LIFE, Maaseuturahasto, MFF, NGEU, PK-yritysaloite, puiteohjelma, rahoituskausi, rahoitusohjelmaopas, Sisämarkkinaohjelma, verkosto, yhteistyökumppanuus, yritysrahoitus

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Yhteyksiä ei ole tunnistettu

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

yleinen

Kohderyhmiä

EU-rahoituksesta ja EU-kehityshankkeista kiinnostuneet yritykset ja organisaatiot sekä yrityspalvelutoimijat. Tutkimusorganisaatioiden hankesuunnittelijat, sekä viestintä- ja yhteistyövastaavat.

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

melko vaativa

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Teksti sisältää runsaasti hankehakemuksiin liittyvää termistöä

Julkaisuvuosi

2022

Julkaisijaorganisaatio

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Liiketalous

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

haastattelu tai kysely, toimenpidesuosituksia, vertailua

Hyödyntämistapoja

ohjeistukset ja oppaat

Sisältötyyppi

opinnäytetyö (AMK)

Tutkimusmenetelmä

haastattelututkimus

Tutkimus-essee kertoo tilaustalouden kehittymisen näkymistä. Tilaustalous eroaa yleisestä alustataloudesta, koska se keskittyy työvoiman jakamiseen. Tilaustalous on asia, joka on tunnistettu Euroopassa (2016), ja kohdannee suurinta osaa myös suomalaisia toimialoja ja sovelluskohteita lähitulevaisuudessa (2020-luvulla).

Englanninkielisessä tutkimuksessa avataan tilaustalouteen liittyviä käsitteitä ja rakenteita. Tutkimuksen mukaan tilaustalous tarjoaa monenlaisia liiketoiminnan mahdollisuuksia myös tietotekniikan alan toimijoille uusien liiketoiminta-alustojen kehittämisessä.

Esseessä esitetyn perusteella tilaustaloustyöläiset voivat olla uusi asiakaskunta tarvikkeiden ja työkalujen myynnille ja vuokraukselle ja ehkäpä myös uudenlaisille yhteistyön muodoille.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Maselli Ilaria, Lenaerts Karolien, Beblavý Miroslav

Tutkimuskysymykset

 1. What is the on-demand economy? / Mitä tilaustalous-ekonomia tarkoittaa?
 2. How important will the on-demand economy be? / Kuinka tärkeää/merkittävää tilaustalous-ekonomista tulee?
 3. Who are the on-demand workers and how does their work differ from others? / Keitä tilaustalous-työntekijät ovat, ja miten heidän työnsä eroaa muista (työntekijöistä)?
 4. Will the on-demand economy turn us all into self-employed workers? / Muuttaako tilaustalous-ekonomia meidät kaikki itsensätyöllistäviksi työntekijöiksi?
 5. How should policy-makers approach the on-demand economy? / Miten poliittisten päättäjien tulisi lähestyä tilaustalous-ekonomiaa?

Sovelluskohde

Tilaustalouskäsitteen pohdiskelua

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Uudenlaisia asiakassegmenttejä tarvikkeiden ja työkalujen myynnille ja vuokraukselle. Uudenlaiset yhteistyö-yhteisöt.

Dokumentin avainsanat

Airbnb, on-demand economy, Uber

Dokumentissa mainitut teknologiat

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

alusta, jakamistalous, liiketoiminta-alusta, palkkaus, palvelujen huutokauppa, palvelujen tarjouskauppa, tilaustalous, työtekijä, työvoimalaki

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Yhteyksiä ei ole tunnistettu

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

yleinen

Kohderyhmiä

Yleisesti työntekijät sekä työvoiman palkkaus ja hallinnointi sekä työvoimapalvelut

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

Melko vaativa

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Sisältö on englanniksi ja tutkimuspaperin muoto on raskasta luettavaa. Toisaalta sivumäärä ei ole suuri.

Julkaisuvuosi

2016

Julkaisijaorganisaatio

SSRN – Elsevier

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Centre for European Policy Studies

Sisältökieli

englanti

Rakenneosia

katsaus, teoriaa, vertailua

Hyödyntämistapoja

varautuminen TY-muutoksiin

Sisältötyyppi

muu julkaisu

Tutkimusmenetelmä

kirjallisuuskatsaus

Esimerkissä tuodaan esiin hankintojen ja niiden käsittelytapojen merkitys osana tapaustutkimuksen kohteena olevan konepaja-alalla toimivan pk-yrityksen kokonaistoimintaa. Esimerkissä parannetaan yrityksen kannattavuutta hankintatoimea kehittämällä.

Teoriaosuudessa avataan termejä ja käsitteitä sekä hankintaa osana yrityksen kilpailukykyä. Strategisessa mielessä esimerkki tuo esiin kuluihin liittyvän tiedon (datan) merkityksen ja hyödyllisyyden sekä kyseessä olevan datan omistamisen tärkeyden. Se herättää myös pohtimaan yrityksen hankintatoimien maturiteettia (kypsyystasoa) sekä yrityksen nykyistä hankintakulttuuria.  Haastattelujen ja nykytila-analyysin perusteella kehitystyön käynnistämisen taustalla oli havaittuja ongelmia mm. hankinnan pirstaloitumiseen ja sen läpinäkymättömyyteen, kokonaiskustannusten hallintaan, raportoinnin puutteeseen, ja kuluanalyysin puutteeseen liittyen.

Tapaustutkimuksen tuloksena syntyi kehitysehdotuksia hankinnan johtamismallista sekä hankintaorganisaation luomiseen. Yrityksen nykytilan läpikäyntiä voi suositella vertailupohjaksi oman yrityksen hankintatoimien läpikäymiseen. Esimerkin toimenpiteet antavat pohjaa oman hankintatoimen kehitystyön suunnitteluun. Varsinaisen kehitystyön tekemiseen liittyen esimerkki tarjoaa päätelmien myötä kokemuksia ja vinkkejä vastaavassa kehitystyössä onnistumiselle. Kokonaista hankintastrategian laadintaa työ ei käsittele.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Isoaho Aleksi

Tutkimuskysymykset

 1. Miten hankintaa voitaisiin kehittää johtamismallia muuttamalla?
 2. Millainen hankintaorganisaatio tukisi uutta johtamismallia parhaiten?
 3. Millaisia toimintamalleja uudelle johtamismallille ja organisaatiolle tulisi luoda?

Sovelluskohde

Hankintatoimi, konepajatoiminta

Muita mahdollisia sovelluskohteita

myyntitoiminta hankkijoille

Dokumentin avainsanat

hankinnan maturiteeetti, hankinta, hankintaorganisaatio, hankintastrategia, strateginen hankinta

Dokumentissa mainitut teknologiat

ABC-analyysi, ERP-data, kuluanalyysi

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

benchmarking, hankintaprosessi, hankintatoimi, hankintojen luokittelu, henkilöresurssit, johtamismalli, kannattavuus, kategoriajohtaminen, kilpailukyky, kokonaiskustannukset, konepaja, kypsyysmalli, nykytila-analyysi, organisaatiomuutos, organisaatiorakenne, portfolioanalyysi, tiimimuoto, toiminnanohjausjärjestelmä (ERP), vertailupohja

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

 • Pitkäaikaisen toimittajan valintakriteerit PK-yritysten hankinnoissa

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Viitatussa työssä käsitellään pitkäaikaisten toimittajakumppanuuksia ja valintakriteerejä.

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

Konepajateollisuus

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

Yleisesti kaikki toimialat, joissa (yritys)toimija joutuu hankkimaan paljon erilaisia tuotteita ja palveluita monelta eri toimittajalta.

Kohderyhmiä

(ei ole tunnistettu)

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2020

Julkaisijaorganisaatio

Tampereen yliopisto

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Konetekniikka

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

haastattelu tai kysely, teoriaa, toimenpidesuosituksia

Hyödyntämistapoja

esimerkki

Sisältötyyppi

diplomityö

Tutkimusmenetelmä

tapaustutkimus

Esimerkissä tutkitaan aurinkovoimalan perustamista, jonka käyttäjiksi on ajateltu suurteollisuuspuistoja, jotka kykenevät hyödyntämään aurinkovoimalan energian itse. 

Kunkin esimerkkikohteen osalta luodaan malli alueelle soveltuvan aurinkovoimalan kokoonpanosta, hankintakustannuksista sekä energian tuotosta. Lisäksi työssä käsitellään aurinkoenergian tuottoa sekä vertaillaan nykyisen sähköntuotannon kautta syntyviä hiilidioksidipäästöjen määriä. Tavoitteena on ollut tuottaa aineistoa, jonka perusteella voidaan tehdä arvioita, tarjouspyyntöjä, investointitukihakemuksia ja päätöksiä aurinkovoimaloiden investoinneista alueelle. 

 Esimerkkiä voi suositella yrityksille ja yritysyhteisöille sekä julkistoimijoille, jotka harkitsevat aurinkoenergian hyödyntämistä omaan sähköenergian tarpeeseensa. 

Lue koko työ

Tekijä(t)

Ruotsalainen Teemu / Harju Elekter

Tutkimuskysymykset

Kysymyksiä ei ole.

Sovelluskohde

Suurteollisuuspuiston aurinkosähköjärjestelmän tekninen kokonaissuunnitelma

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Yleisesti suurempia energiamääriä tarvitsevat käyttökohteet (mm. maatalous, teollisuus).

Dokumentin avainsanat

Dokumentissa mainitut teknologiat

invertteri

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

aurinkopaneeli, aurinkosähköjärjestelmä, aurinkovoimala, hiilidioksidi, kaapelointi, muuntamo, päästökerroin, sähkökeskus, suurteollisuuspuisto

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

 • Porin Kupariteollisuuspuiston aurinkovoimalaselvitys

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Viitatussa julkaisussa käsitellään teollisuuspuiston rakennusten katoille asennettavia aurinkopaneeleja.

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

Energiatuotanto

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

Uusiutuvan energian tuotantoalat

Kohderyhmiä

Teollisuuspuistot (energian käyttäjät) ja maa- tai vesialueiden omistajat (energian tuottajat) sekä aurinkovoimala-asennusyritykset (toimittajat)

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2019

Julkaisijaorganisaatio

Prizztech Oy

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Energiatuotanto (“Uusiutuvan energian investointeja Satakuntaan” -hanke)

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

simulointi tai mallinnus, toteutusesimerkki

Hyödyntämistapoja

esimerkki, vertailu tai arviointi

Sisältötyyppi

muu julkaisu

Tutkimusmenetelmä

(ei ole määritetty)

Esimerkissä selvitetään keinoja parantaa robottihitsauksen työn laatua yksilökappaleiden tuotannossa ennakoimalla kappaleen korvakkeiden kulman asettamista niin, että varsinaisessa robottihitsausvaiheessa saataisiin aikaan hyvälaatuinen 90 asteen kulma.

Työssä esitellään vaihtoehtoisia skannaustekniikoita ja niiden toimintaperiaatteita sekä esitellään esimerkkinä Artec Eva -3D-skannerin ominaisuuksia. Sen jälkeen työssä kuvataan hitsatun kappaleen käsittely robotilla sekä kappaleen skannaus- ja mittaustoimia. Mittauksista esitetään yhteenveto hitsausvaiheessa tapahtuneista kulmamuutoksista hitsauskohteessa.

Esimerkin tuloksia voidaan suositella robottihitsausta jo hyödyntäville tai sen käytöstä kiinnostuneille toimialoille.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Pusula Johan

Tutkimuskysymykset

Varsinaisia kysymyksiä ei ole, mutta tavoite on määritetty:

Tavoitteena on hitsauksesta johtuvan muodonmuutoksen ennakointi.

Sovelluskohde

Robottihitsaus

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Yleisesti sovelluskohteet, joissa hitsataan (metallia tai muovia) tai liimataan osia toisiinsa ja halutaan käyttää robotiikkaa tuotannon apuna

Dokumentin avainsanat

3D-skannaus, konenäkö, mallinnus, mittaus

Dokumentissa mainitut teknologiat

3D-skannaus

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

fotogrammetria, hitsausprosessi, julius, kamera, kappale, kolmiomittaus, kuvankäsittely, robotti, robottisolu, skannaus, stereokuvaus, strukturoitu valo, time of flight, valaisumenetelmä

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

 • Pistepilvimallien käyttöönotto ja hyödyntäminen Catia-ympäristössä
 • Valosten poiminta astiasta 3D-konenäköä käyttäen

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Ensimmäinen julkaisu koskee pistepilven käsittelyä, ja tarjoaa kattavamman teoriapaketin. Toinen julkaisu käsittelee tarttujaa ja sitä käyttävää robottia.

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

Metallien hitsaus

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

Yleinen

Kohderyhmiä

(ei ole tunnistettu)

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2019

Julkaisijaorganisaatio

Turun ammattikorkeakoulu

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Konetekniikka (tuotantotekniikka)

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

prototyyppi, teoriaa

Hyödyntämistapoja

esimerkki

Sisältötyyppi

opinnäytetyö (AMK)

Tutkimusmenetelmä

(ei ole määritetty)

Esimerkissä tarkastellaan teollisuuden prosesseissa syntyvän hukkalämpöenergian hyödyntämistä paineilman tuotannossa tarvittavan jäähdytysenergian tuottamiseen absorptiolämpöpumpputekniikkaa hyödyntämällä.

Raportissa kuvataan kohteessa syntyvä hukkalämpöenergia, paineilman tuotannossa tarvittava jäähdytystarve, absorptiojäähdytyksen prosessin toiminta ja toteutusvaihtoehtoja sekä kustannusvertailua eri teknologioiden käytöstä. Raportti tuo esiin tarpeen vakaille lämpötilaolosuhteille parhaan toimintatason saavuttamiseksi sekä mahdollisuuden aikaansaada ympäristöhyötyjä joki- ja pohjaveden käytön vähentämisen osalta.

Esimerkki sopii teollisuuden alan yritykselle tai yritysten yhteistyömalliksi, jossa yrityksen tuotannossa syntyy hukkalämpöä ja/tai yrityksen tuotannossa tarvitaan paineilmaa. Esimerkkiä voi suositella myös yleisesti teollisuuden alan toimijoille herättämään ajatuksia yhteistyömahdollisuuksista.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Bäckström Soile / Ramboll Finland Oy

Tutkimuskysymykset

Varsinaisia kysymyksiä ei ole, mutta tavoite on määritetty:

Selvitystyön tavoitteena on ollut selvittää hukkalämmön hyödyntämistä jäähdytyksen tuotantoon.

Sovelluskohde

Teollisuuden hukkalämmön hyödyntäminen paineilman tuotannossa

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Yleisesti teollisuuden toiminta, jossa yhtäältä syntyy hukkalämpöä ja toisaalta on tarvetta jäähdytykselle

Dokumentin avainsanat

Dokumentissa mainitut teknologiat

Absorptiolämpöpumppu

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

hiilijalanjälki, hukkalämpö, investointikustannus, jäähdytys, käyttölämpötila, kylmäaine, kylmäkerroin, lämpötilavaihtelu, paineilma, puskurivarasto, työainepari, vesi

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

yhteyksiä ei ole tunnistettu

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

Teollisuus

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

yleinen

Kohderyhmiä

Teollisuuden alan yritykset, joiden toiminnassa syntyy hukkalämpöenergiaa ja/tai on tarvetta jäähdytysenergialle. Teknologian kehittäjät, jotka voivat luoda vastaavia energiavirtojen muunnoksia. Teollisuusyhteisöt, jotka ovat kiinnostuneita luomaan yhteistyöverkostoja ja alustoja energiavirtojen hyödyntämiselle.

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2022

Julkaisijaorganisaatio

Prizztech Oy

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Selvitystyö on osa ”Hukkalämmöstä hyötyenergiaa”- hanketta

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

toteutusesimerkki, vertailua

Hyödyntämistapoja

varautuminen TY-muutoksiin, vertailu tai arviointi

Sisältötyyppi

muu julkaisu

Tutkimusmenetelmä

tapaustutkimus

Esimerkissä käsitellään merkittäväksi globaaliksi ilmiöksi muodostunutta huonoa asiakaskäyttäytymistä. Työssä verrataan tarjolla olevaa kirjallisuustietoa ja Jodel-mobiilisovelluksen avulla kerättyä kivijalkaliikkeiden asiakaspalvelijoiden palautetta asiakkaiden käytöksestä. Kerätystä palauteaineistosta koostetaan huonon käyttäytymisen teemakohtaisia mallinnuksia sekä ilmenemismuotoja.

Työssä tuodaan esiin, että hyvä asiakkuus ei ole vain yksittäisen asiakkaan miellyttämistä, vaan siinä pitää huomioida asiakkuus kokonaisuutena. Asiakasta on voitava myös opastaa ja hillitä sekä kieltää. Hyvin johdettu kokonaisuus parantaa sekä työntekijöiden jaksamista että asiakkaiden antamaa arvostusta. Huonosti johdettuna asiakkaiden huono käytös voi johtaa muiden hyvien asiakkuuksien ja henkilöstön menetyksiin sekä liiketoiminnan vahingoksi.

Esimerkkiä voi suositella kaikille kaupan alan toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään asiakaspalvelunsa laatua, henkilöstön hyvinvointia sekä pienentämään yrityksen tuotehävikkiä.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Sillanmäki Linda

Tutkimuskysymykset

Miten huono asiakaskäyttäytyminen ilmenee kivijalkakaupassa asiakaspalvelijoiden näkökulmasta?

Sovelluskohde

Kivijalkaliikkeissä ilmenevän asiakaskäyttäytymisen tunnistaminen ja hallinta

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Asiakaskäyttäytymisen ja asiakaskokemusten johtaminen

Dokumentin avainsanat

huono asiakaskäyttäytyminen, kivijalkakauppa, palvelutilanne, poikkeuksellinen asiakaskäyttäytyminen

Dokumentissa mainitut teknologiat

Jodel-mobiilisovellus, Microsoft Excel-taulukointiohjelma

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

asiakaspalvelija, covid-19, selviytymismekanismi, sulkeutumisaika, suvaitsevaisuus, vahingonteko

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

 • Asiakaskokemuksen operatiivisen johtamisen haasteet

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Viitatussa esimerkissä käsitellään asiakaskokemuksen johtamista, ja huonosti käyttäytyvien asiakkaiden huomiointi voisi olla oma erityisosansa kokonaisuutta.

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

ruoka- ja vaatekaupat

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

yleinen

Kohderyhmiä

Organisaatioiden johto ja erityisesti asiakaspalvelusta vastaavat henkilöt

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2021

Julkaisijaorganisaatio

Tampereen yliopisto

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Johtamisen ja talouden tiedekunta

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

haastattelu tai kysely, teoriaa, toimenpidesuosituksia

Hyödyntämistapoja

ohjeistukset ja oppaat, varautuminen TY-muutoksiin

Sisältötyyppi

pro gradu -tutkielma

Tutkimusmenetelmä

haastattelututkimus

Opinnäytteessä tarkastellaan miten tekoälyä voisi hyödyntää osana tuotekehitystä, erityisesti alkuvaiheessa ideoita arvioitaessa. Työssä esitellään aluksi ideoiden ja innovaatioiden arvioimisen teorioita ja sen jälkeen pohditaan tekoälyalgoritmien soveltamismahdollisuuksia tekstianalyysiin perustuen mm. patenttitietokannoista.

Esimerkkiä voi suositella sekä yleisesti ideoiden arvioinnista että tekoälyn hyödyntämisestä kiinnostuneille – teknisesti suuntautuneille lukijoille. Työ sisältää esimerkkejä tekstilouhinnan hakualgoritmeista sekä katsauksen innovaatioiden ja ideoiden potentiaalin arviointiin.

Työssä kehitetty patenttitietokantaa lukeva algoritmi pohjautui kirjallisuuskatsauksen avulla saatuun käsitykseen sopivista tekijöistä (mm. uutuus, toteutettavuus, relevanssi ja spesifisyys) arvioitavan idean potentiaalille.

 

Lue koko työ

Tekijä(t)

Riuttala Oskari

Tutkimuskysymykset

 1. Miten idean potentiaalia voidaan arvioida?
 2. Millä tavoin tekoälyä voidaan käyttää idean arvioimiseen?

Sovelluskohde

Rakennettavan tekoälyjärjestelmän taustatutkimus

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Tekoälyjärjestelmistä kiinnostuneet tahot

Dokumentin avainsanat

Google Trends, hypesykli, idea screening, idean arviointi, regular expressions, teknologinen diffuusio, TF-IDF, VRIO

Dokumentissa mainitut teknologiat

CORE-tietokanta, Python, pytrends-moduuli, UPSTO-tietokanta, XML

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

arviointijärjestelmä, hakutermi, idea, IDEO-kehys, innovaatioprosessi, KNN-algoritmi, koneoppiminen, muutosvoimaisuus, NLP, patentti, RBV, stategate-malli, tiedonlouhinta, tokenisaatio, tuotekehitys, työstettävyys, validointi

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Yhteyksiä ei ole tunnistettu

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

yleinen

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

yleinen

Kohderyhmiä

Tuotekehittäjät, ohjelmistosuunnittelijat

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

Melko vaativa

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

sisältää kaavoja ja algoritmejä

Julkaisuvuosi

2020

Julkaisijaorganisaatio

Tampereen yliopisto

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Automaatiotekniikka

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

nykytila-analyysi, prototyyppi, teoriaa

Hyödyntämistapoja

esimerkki, uusi idea, varautuminen TY-muutoksiin

Sisältötyyppi

diplomityö

Tutkimusmenetelmä

kirjallisuuskatsaus

Englanninkielinen esimerkki kertoo jäljitettävyyden parantamisesta varaosapalveluissa. Varaosien ja huollon osuus ovat merkittävässä roolissa teollisuuden koneiden elinkaaressa. Jäljitettävyys ja sen hallinta auttavat parantamaan osia myyjän toimijan kilpailukykyä sekä asiakkaan varaosien hankintaan liittyvän asiakassuhteen arvoa. Jäljitettävyys ja osien tunnistettavuus nopeuttavat varaosan käsittelyaikaa ja se pienentää myyjän ja asiakkaan selvityskuluja ja mikä tärkeintä, se lyhentää asiakkaan tuotantokatkoksia. Jäljitettävyyden parantaminen edistää myös kestävää kehitystä ja kiertotaloutta esimerkiksi lisäämällä laitteiden ja koneiden elinkaarta.

Tapaustutkimuksen kohteena oli globaaleilla markkinoilla toimiva yritys. Työn tuloksena kohdeyritykselle laadittiin jäljitettävyyteen käyttöönotto – ja kehityssuunnitelma. Kirjallisuusosiossa selvitetään jäljitettävyyden vaikutuksia asiakasarvoon ja teknisessä osiossa esitellään potentiaalisia ratkaisuvaihtoehtoja. Pilotointiosiossa käsitellään case-yrityksen teknologian valinta ja pilotoidaan toiminnan käyttöönottoa (mm. QR-koodien tulostamista varaosiin).

Sisältöä voi suositella suoraan varaosia asiakkailleen toimittaville toimialoille sekä myös muille toimialoille (toimittajat ja tilaajat), joissa halutaan parantaa toimitettujen osien ja laitteiden toiminnan laatua

Lue koko työ

Tekijä(t)

Aho Niilo

Tutkimuskysymykset

 1. What is traceability in the spare part business / Mitä jäljitettävyys tarkoittaa varaosaliiketoiminnassa?
 2. What techniques can be used to implement traceability into case company / Mitä tekniikoita kohdeyrityksessä voidaan käyttää jäljitettävyyden toteuttamiseen?

Sovelluskohde

Varaosapalvelut, asiakaspalvelu, varastointi

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Yleinen. Jäljitettävyys (tai seuranta) auttavat minkä tahansa tuotteen tai palvelun käsittelyä ongelmatilanteissa. Esimerkiksi ruoka- ja lääketeollisuus sekä sotatarviketeollisuus ovat vuosikymmeniä toimineet asian edelläkävijöinä, osaksi lainsäätäjän vaatimuksista.

Dokumentin avainsanat

kehitys, QR-koodi, seurattavuus, varaosatoiminta

Dokumentissa mainitut teknologiat

IoT, lohkoketju, RFID, RuBee, viivakoodi

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

asiakastuki, asiakastyytyväisyys, B2B, ERP-järjestelmä, GS1, ISO 9000, jäljitettävyys, KPI, laatu, moottori, servo, tuotetakuu, varaosa, varastointi, www-sivut, Zebra Programming Language (ZPL)

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

 • Datamallinnus logistiikan johtamisessa ja työn laadussa
 • Remote data collection for condition monitoring in machine building companies

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Ensimmäisessä viitteessä käsitellään logistiikan raportoinnin kehittämistä saldovirheiden minimoimiseksi. Toisessa viitteessä käsitellään koneista saatavan datan keräämistä etänä. Nämä alueet tarjoavat elementtejä jäljitettävyydelle ja toisaalta ne voisivat hyötyä jäljitettävyyden prosessista.

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

Koneiden ja laitteiden korjaus

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

Yleinen

Kohderyhmiä

Varaosat, kunnossapito

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

melko vaativa

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Kirjoitettu englanniksi, mutta ei kuitenkaan sisällä teknisiä kaavoja tms., joiden kääntämistä joutuisi tekemään.

Julkaisuvuosi

2020

Julkaisijaorganisaatio

Tampereen yliopisto

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Johtaminen ja tietotekniikka

Sisältökieli

englanti

Rakenneosia

prototyyppi, teoriaa, toimenpidesuosituksia

Hyödyntämistapoja

esimerkki

Sisältötyyppi

diplomityö

Tutkimusmenetelmä

tapaustutkimus

Esimerkki kannustaa yrityksiä ja organisaatioita ekosysteemipohjaiseen TKI-toimintaan, luopumaan siiloista sekä avaamaan rajapintoja osaamisen, datan ja verkostojen osalta. Näin toimien osapuolet voivat yhdessä saavuttaa enemmän arvoa TKI-työssään kuin yksin toimiessaan. Ekosysteemipohjainen TKI-toiminta mahdollistaa myös pienyritysten pääsyn mukaan suuremman kokoluokan kehittämistoimiin, jotka olisivat muutoin yrityksen omien resurssien ulottumattomissa.

Julkaisu tutustuttaa lukijan innovaatioekosysteemin käsitteisiin. Siinä käydään läpi aiheeseen liittyviä keskeisiä termejä ja rakenteita sekä tuodaan esiin organisaatiossa tarvittavia valmiuksia innovaatioekosysteemiin osallistuttaessa.

Esimerkkiä voi suositella innovaatioekosysteemien toiminnasta kiinnostuneille yrityksille ja organisaatioille. Julkaisu auttaa ymmärtämään eri osapuolien näkemyksiä, tavoitteita sekä tarvittavaa yhteistoimintaa.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Nordling Nadja

Tutkimuskysymykset

Varsinaisia kysymyksiä ei ole, mutta tavoite on määritetty: Julkaisun keskeisenä tavoitteena on tarkastella ekosysteemi- ja alustaperustaista toimintalogiikkaa vastauksena yhteiskuntaa ravisuttaviin muutospaineisiin.

Sovelluskohde

Ekosysteemiperustainen kehittämistyö

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Innovaatioalustojen käyttäminen ja hyödyntäminen

Dokumentin avainsanat

Dokumentissa mainitut teknologiat

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

arvonluonti, digitalisaatio, fasilitaatio, innovaatioalusta, innovaatioekosysteemi, innovaatioprosessi, johtaminen, koordinointi, rajapinta, siiloutuminen, TKI, toimintakulttuuri, toimintaympäristö, vuoropuhelu

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

 • Innovaatioekosysteemit sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa: Kehittäjän opas yhteiseen arvonluontiin

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Viitattu esimerkki käsittelee innovaatioekosysteemin käyttöön luodun malli ja joukon sen avulla toteutettuja kokeiluja

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

(ei ole tunnistettu)

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

yleinen

Kohderyhmiä

Päättäjät, TKI-toimintaa harjoittavat ja/tai sitä rahoittavat tahot sekä moniorganisatoristen muutoshankkeiden koordinaattorit.

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

melko vaativa

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Kuvioiden ymmärtäminen voi vaatia useampia katsontakertoja.

Julkaisuvuosi

2020

Julkaisijaorganisaatio

Tampereen yliopisto

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

teoriaa, vertailua

Hyödyntämistapoja

ohjeistukset ja oppaat, varautuminen TY-muutoksiin

Sisältötyyppi

muu julkaisu

Tutkimusmenetelmä

kirjallisuuskatsaus

Esimerkissä tarkastellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista innovaatioekosysteemien avulla. Siinä eri taustan omaavat osapuolet tarjoavat osaamistaan, dataansa ja toimintaympäristöjänsä yhteiselle kehittämistoiminnalle.

Julkaisu taustoittaa yhteiskehittämisen taustalla vaikuttavia tekijöitä ja toimenpiteitä, joiden perusteella alustaa käytetään. Yhteistoiminnassa painotetaan Itseohjautuvuutta, jotta osapuolet eivät passivoituisi. Kokeilu toteutettiin kahden vuoden pituisena jaksona, ja sen tuloksena luotiin kahdeksan kohdan malli, joka painottaa tarpeen ja sovellusmahdollisuuksien tunnistamista. Käytännön kokeiluja suoritettiin kolmen maakunnan alueella. Tuotettujen kokeilujen sisältöjä on havainnollistettu malliin liittyvien vaiheiden ja niihin osallistuneiden osapuolten osalta. Kokeilujen osalta julkaisu tuo esiin niihin osallistuneiden innokkuutta ja koetun lisäarvon saamista. Toisaalta esiin nousevat myös mm. tarvemääritysten työläys sekä lainsäädännön ja nykyisten sote-palvelutuottajien jäykkyys uudelle yhteistyölle.

Esimerkkiä ja siinä kehitettyä mallia voi suositella yritystoimijoille, jotka ovat kiinnostuneita olemaan mukana sote-alan yhteiskehittämishankkeissa.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Nordling Nadja, Kivimäki Riitta, Hämeenniemi Johanna, Patana Elina, Linna Perttu, Himanen Sari, Nisula Sanna, Silvan Anne

Tutkimuskysymykset

Varsinaisia kysymyksiä ei ole, mutta tavoite on määritetty:

Julkaisun tavoite on tarjota suuntaviivoja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen innovaatioekosysteemiperustaisella otteella.

Sovelluskohde

Sosiaali- ja terveyspalvelualan kehittämistoiminta

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Yhteiskehittämistoiminta sekä innovaatioalustojen käyttäminen ja hyödyntäminen

Dokumentin avainsanat

Dokumentissa mainitut teknologiat

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

fasilitointi, innovaatioalusta, innovaatioekosysteemi, konsepti, lainsäädäntö, malli, ohjausvideo, prosessi, rajapinta, sosiaalipalvelut, sote-palvelut, sovellus, terveyspalvelut, tietoekosysteemi, tilannekuva, toimintakulttuuri, toimintaympäristö, tukihenkilö, virtuaaliympäristö, yhteistyö

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

 • Innovaatioekosysteemeillä kohti yhteistä arvonluontia

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Viitattu esimerkki avaa tarkemmin innovaatioekosysteemiperustaista lähestymistapaa ja toimintalogiikkaa.

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

Sosiaali- ja terveyspalveluala

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

yleinen

Kohderyhmiä

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa harjoittaville tahoille

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2021

Julkaisijaorganisaatio

Tampereen yliopisto

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Julkaisu on tuotettu osana Kampusperustaista osaamisen kehittämistä sosiaali- ja terveyspalveluissa -hanketta

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

prototyyppi

Hyödyntämistapoja

esimerkki, varautuminen TY-muutoksiin

Sisältötyyppi

muu julkaisu

Tutkimusmenetelmä

pilotointi

Esimerkissä kuvaa investoinnin esiselvitystä leikkauslaitteen hankinnassa. Modernit levynleikkaustekniikat mahdollistavat alinhankintaa tarjoavalle yritykselle uusia asiakkuuksia sekä tilauksia ja esiselvityksen avulla ennakoidaan investoinnin vaikutuksia liiketoiminnalle.

Työssä taustoitetaan termisiä (laser- ja plasma) leikkausmenetelmiä ja niiden kokonaiskustannusten muodostumista. Työssä myös vertaillaan kyseisiä menetelmiä niiden käytön ja ylläpidon näkökulmista. Investointilaskelmien osalta työssä esitellään ja käytetään kolmea vaihtoehtoista laskentamenetelmää. Työn mukaan asiakaskartoituksesta selvisi, että laserleikkeille on suurta kiinnostusta ja yritys on voinut jäädä monesta tarjouspyynnöstä pois tämän palvelun puuttuessa tarjontakokonaisuudesta. Laitevalmistajilta saadut tarjoukset keskittyivät kuitulaseriin ja plasmaleikkuriin, ja saatujen tarjousten osalta tehtiin toimittajavertailua mm. laitteen tehon, varustelun, käyttöliittymän sekä huollon osalta. Vertailun tuloksena saatiin kokonaispisteet kunkin tarjotun laitevaihtoehdon osalta.

Esimerkkiä voi suositella termisiä leikkausmenetelmiä käyttäville tai niistä kiinnostuneille yrityksille. Esimerkkiä voi suositella myös laiteinvestointeja harkitseville organisaatioille pisteytetystä toimittajavertailusta.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Kultalahti Aleksi

Tutkimuskysymykset

Varsinaisia kysymyksiä ei ole, mutta tavoite on määritetty: Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä selvitystyö siitä, kannattaisiko yrityksen tehdä investointi termisesti leikkaavaan leikkauskoneeseen vai vaihtoehtoisesti kehittää nykyistä plasmaleikkausta investoimalla uuteen plasmaleikkauskoneeseen.

Sovelluskohde

Levynleikkauslaitteen investointilaskelmat

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Organisaatioiden kone- ja laiteinvestoinnit. Termisten leikkauskoneiden vertailu.

Dokumentin avainsanat

investointi, laserleikkaus, plasmaleikkaus, terminen leikkaus, vertailu

Dokumentissa mainitut teknologiat

kuitulaser, SFS-EN ISO 9013

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

annuiteetti, asennuskustannus, asiakashaastattelu, hankintahinta, hiilidioksidilaser, huoltokustannus, investointilaskelma, kaasuleike, kaasuleikkaus, käyttökoulutus, kokonaishinta, laitevertailu, laserleike, leikkausnopeus, leikkauspää, levyleikekomponentti, levynleikkauskone, plasmakaari, plasmakaasu, plasmaleike, rakenneteräs, sisäinen korkokanta, takaisinmaksuaika, tarjouspyyntö, valokuitu

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

 • Ajoneuvojen rahoitusvaihtoehtojen taloudellisuus ja vaikutukset tilinpäätökseen
 • Investoinnin kannattavuuslaskelmat

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Ensimmäisessä viitatussa esimerkissä käsitellään investointeja kirjanpidon ja verotuksen kannalta. Toisessa viitatussa esimerkissä käsitellään yrityksen investointiprosessia ja laskentamenetelmiä. Yhdessä Sisällöt tarjoavat laajemmat kokonaiskuvan laitevertailuista ja investointilaskemista ennen varsinaista hankintaa.

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

Alihankintateollisuus

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

yleinen

Kohderyhmiä

Levynleikkaustekniikka käyttävät organisaatiot. Laite- tai kone hankinnoista vastaavat.

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2021

Julkaisijaorganisaatio

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Konetekniikka, Kone- ja tuotantotekniikka

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

haastattelu tai kysely, teoriaa, vertailua

Hyödyntämistapoja

esimerkki, varautuminen TY-muutoksiin

Sisältötyyppi

opinnäytetyö (AMK)

Tutkimusmenetelmä

tapaustutkimus

Esimerkki käsittelee yrityksen investointiprosessia ja investoinnin kannattavuutta nykyaikaisilla investointilaskentamenetelmillä.

Työssä esitellään investointeihin liittyviä aikajaksoja, luokitteluja, suunnittelu- ja päätöksentekoprosessin kulkua sekä yleensä hankinnan perustelua. Työssä tuodaan esiin, että investointipäätöksiin soveltuva käytännöllinen ja analyyttinen tuloslaskenta eroaa kirjanpitoasetusten mallista. Herkkyysanalyysin tai erilaisia lopputulemia tuottavan todennäköisyysmenetelmän kautta taas käsitellään investointiin liittyviä riskejä ja epävarmuutta. Erilaiset optiot kertovat, jos investointi mahdollistaa uusia asioita. Haastattelujen kautta esiin saatiin todennettua myös yritykseen kertynyttä ns. hiljaista tietoa. Tutkimuskohteelle tehdyt laskemat osoittavat, että koneinvestoinnissa on tärkeää tehdä kattavat vertailut eri vaihtoehtojen kesken.

Esimerkki sopii hyvin yrityksille, joiden toiminta edellyttää rahalliselta arvoltaan merkittäviä materiaalihankintoja. Se osoittaa, että myös mikro- ja pienyritysten on mahdollista ja järkevää tehdä laadukkaita investointisuunnitelmia.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Toivanen Jyrki

Tutkimuskysymykset

 1. Onko koneinvestointi kannattava?
 2. Mikä koneinvestointivaihtoehto on kannattavin?
 3. Millainen on investoinnin riskiarviointi herkkyysanalyysin pohjalta? 

Sovelluskohde

Pesulapalveluja tarjoavan yrityksen konehankintojen investointilaskelmat

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Yleisesti yritysten hankintojen investointilaskemat

Dokumentin avainsanat

investoinnin kannattavuus, investointi, investointilaskentamenetelmät, investointiprosessi, laskentakorko, nettonykyarvo, pääomantuottoaste, sisäinen korko, takaisinmaksuaika

Dokumentissa mainitut teknologiat

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

analyyttinen tuloslaskenta, BAT, hankintameno, herkkyysanalyysi, investointilaskenta, investointipäätös, IRR, jäännösarvo, kassameno, kassavirta, NVP, pääoma, reaalioptio, ROI, todennäköisyysmenetelmä, tulorahoitus, tuloslaskentamalli, WACC

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

 • Ajoneuvojen rahoitusvaihtoehtojen taloudellisuus ja vaikutukset tilinpäätökseen
 • Investoinnin esiselvitystyö levynleikkauskoneesta

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Ensimmäisessä viitatussa esimerkissä käsitellään investointeja kirjanpidon ja verotuksen kannalta. Toisessa viitatuissa esimerkeissä on tehty investointilaskelmia ja tutkittu hankinnasta saatavia hyötyjä. Yhdessä Sisällöt tarjoavat laajemmat kokonaiskuvan laitevertailuista ja investointilaskemista ennen varsinaista hankintaa.

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

Tekstiilihuoltopalvelut

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

yleinen

Kohderyhmiä

Yritysten investointien suunnittelusta ja päätöksistä vastaavat osapuolet. Tilitoimistot ja liiketoimintakonsultit.

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2022

Julkaisijaorganisaatio

Savonia-ammattikorkeakoulu

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

haastattelu tai kysely, teoriaa, toteutusesimerkki

Hyödyntämistapoja

ohjeistukset ja oppaat, varautuminen TY-muutoksiin

Sisältötyyppi

opinnäytetyö (AMK)

Tutkimusmenetelmä

tapaustutkimus

Esimerkissä selvitettiin vaatimuksia, kun isännöintipalveluja laajennetaan asukaspalveluihin. Tavoitteena oli hyödyntää palvelumuotoilun menetelmiä uuden toimintatavan kehittämisessä.

Työssä esitellään asukaspalvelujen tarpeen taustalla vaikuttavaa muutosta, jossa aiemmin itse tehtyjä arkisia askareita hankitaan kasvavissa määrin palveluina. Erilaisia toiminta- ja palvelumalleja on tutkittu jo pidemmän aikaa, mutta niiden käyttöönottaminen on ollut vähäistä. Väestön ikääntyminen ja toisaalta sähköisten kommunikaatiokanavien kehittyminen luovat tarvetta ja mahdollisuuksia palveluille. Palvelun kehittäminen esitellään vaihekohtaisesti nykytilan arvioinnista, tuotteen kehityksen ja protoilun sekä tuotteistuksen ja pilotoinnin kautta kohti tuotteen julkaisuun ja mittaamiseen. Samalla käydään läpi myös kumppanuusverkoston luontiin liittyviä tarkistuskohtia.

Esimerkkiä voi suositella esimerkkinä olleen isännöintipalvelun lisäksi kaikille muille palvelualan yrityksille. Asiakkaille tarjottavia palveluja voi lisätä oman palvelutuotannon tai kumppanien kautta hankitun tarjonnan kautta. Asiakkaan kannalta lisäarvoa syntyy palveluiden hankinnan keskittämisen tuomasta helppoudesta tilauksiin ja laskutuksiin.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Nieminen Kari

Tutkimuskysymykset

 1. Millä menetelmillä ja työkaluilla isännöintiyritys selvittää asukkaiden palvelutarpeet?
 2. Millaisille asukaspalveluille on alueella kysyntää ja mitkä palveluista soveltuvat isännöintiyrityksen palvelutarjontaan?
 3. Mitä rakenteita ja toimintoja asukaspalveluiden tuottaminen ja toteuttaminen vaatii isännöintiyritykseltä?
 4. Millaisia yhteistyökumppaneita isännöintiyritys tarvitsee asukaspalveluiden toteutuksessa? 

Sovelluskohde

Isännöintipalvelujen laajentaminen asumispalveluihin

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Yleisesti yrityksen nykyisen palvelutoiminnan sisällön laajentaminen nykyistä asiakaskuntaa hyödyntäen

Dokumentin avainsanat

asukaspalvelut, isännöinti, kehittäminen, kotipalvelut, palvelumuotoilu, palvelupolku, service blueprint, verkosto

Dokumentissa mainitut teknologiat

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

asiakassegmentti, asiakassuhde, asukaskysely, Business Model Canvas, Canvanizer, EMC, jakelukanava, käyttäjäprofiili, kotityöpalvelu, kumppanuus, NPS-mittari, nykytila-analyysi/SWOT, oheispalvelu, palvelualusta, palveluaula, palveluketjuanalyysi, palvelukonsepti, palvelukoordinaattori, palvelukumppani, palvelupaketti, palveluportaali, palvelutarjonta, palvelutarve, palvelutuottaja, palvelutyöpaketti, priorisointimatriisi, profilointikortti, Service Blueprint, tukipalvelu, tuotteistaminen, työnjakotaulukko, ydinpalvelu

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

 • Palvelumuotoilun mahdollisuudet työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmassa
 • Asiakasprofiilit ja palvelupolku kiinteistönvälitysalalla
 • The Modeling of Cooperative e-Business Services

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Ensimmäinen julkaisu sisältää palvelumuotoilun hyödyntämistä rekrytoinnissa. Toinen julkaisu käsittelee vastaavaa sisältöä kiinteistövälityksen alalla. Kolmas julkaisu käsittelee kumppanuusverkostoja sähköisen liiketoiminnan käyttöönottoja ja laajentamista.

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

Isännöintipalvelut

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

yleinen (palvelualat)

Kohderyhmiä

Isännöintiyritykset ja taloyhtiöiden hallitukset. Asiakaspalvelun laajentamisesta ja kehittämisestä kiinnostuneet yrittäjät sekä yritysten ja organisaatioiden asiakas- tai palveluvastaavat. Kumppanuusverkostosta kiinnostuneet yritykset. 

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2020

Julkaisijaorganisaatio

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Talotekniikan tutkinto-ohjelma

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

haastattelu tai kysely, nykytila-analyysi, teoriaa

Hyödyntämistapoja

liiketoimintamalli, ohjeistukset ja oppaat, varautuminen TY-muutoksiin

Sisältötyyppi

opinnäytetyö (AMK)

Tutkimusmenetelmä

tapaustutkimus

Esimerkissä tutkitaan sekä itsepalveluportaalin ominaisuuksien tuottamaa lisäarvoa asiakkaalle että sellaisen yritykselle vapauttamia resursseja ja pienempiä yhteydenoton kustannuksia. Sisältö keskittyy kuluttajille suunnattuihin portaaleihin ja erityistarkastelun kohteena ovat tunnistautuminen sekä maksutavat. Sisältö ei ota kantaa yksittäisten ominaisuuksien tekniseen toteutukseen.

Aluksi tuodaan esiin digitaalisen itsepalvelumallin toiminta perinteisen asiakaspalvelun rinnalla ja asiakkaan kokemat hyötynäkökulmat (mm. saavutettavuus, käytön helppous, tiedon löytyminen ja nopeus) sekä asioinnissa syntynyt käyttäjäkokemus yleisesti. Tunnistautumiseen liittyvien menetelmien osalta tuodaan esiin ns. vahva tunnistautuminen sekä erityisesti sosiaalisessa mediassa yleistynyt yhden tunnistautumisen käyttö (SSO). Maksutapojen osuudessa käsitellään verkkopankkimaksua, korttimaksuja sekä mobiiliostamista, ja niiden saatavuuden vaikutusta asiakkaan ostopäätöksen syntymiseen. Palveluissa käytettävien laitteiden osalta tuodaan esiin matkapuhelimien osuuden merkitys sekä muiden internetyhteyteen pystyvien laitteiden huomioiminen uusia palveluja suunnitellessa. Teemahaastattelujen tuloksia verrattiin kirjallisuuskatsauksen tuloksiin. Haastateltavilta selvitettiin kokemuksia kirjautumiseen, maksamiseen, palvelujen käytettävyyteen (tiedon haku, palaute). Toimivan käyttöliittymän elementeiksi nousivat selkeys, tarpeettoman grafiikan välttäminen, sivuston muokattavuus sekä kirjautumisen sujuvuus. Myös chat-toiminnot ja niiden kehittäminen nousivat esiin. Ongelmatilanteissa palvelua tulisi voida saada myös ihmiskontaktilta.

Esimerkkiä voi suositella kaikille verkkokaupan perustamista harkitseville sekä verkkokauppaa jo käyttäville toimijoille. Sisältöä voi suositella myös yleisesti asiakkaalle näkyvän lisäarvon kehittämisestä kiinnostuneille osapuolille.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Ojala Mika-Matti

Tutkimuskysymykset

 1. Mitkä ominaisuudet mahdollistavat itsepalveluportaalin arvon luonnin?
 2. Miten toimintaympäristö vaikuttaa itsepalveluportaalin ominaisuuksien käyttöönotossa?

Sovelluskohde

Verkkokaupat ja itsepalveluportaalit sekä digitaaliset palvelutuotteet yleisesti

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Yleisesti kaikki kuluttaja-asiakkaille tapahtuva kauppaaminen ja myyntityö, jossa maksut voidaan suorittaa myös sähköisesti.

Dokumentin avainsanat

arvon luonti, asiakasarvo, asiakaskokemus, Itsepalveluportaali, itsepalveluteknologiat, ominaisuudet

Dokumentissa mainitut teknologiat

B2C, Klausin malli, McLeanin malli, SSO, SSTQUAL, UTAUT-malli

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

asiakaskontakti, asiakaskunta, asiakaspalvelu, asiakastyytyväisyys, chat-palvelu, digitaaliset palvelutuotteet, estetiikka, käyttäjätyyppi, käyttäytyminen, käyttöalusta, käyttöliittymä, kirjautumistapa, kommunikaatio, maksutapa, mobiilivarmenne, natiivisovellus, opastusvideo, palautelomake, pankkitunnus, sitoutuminen, toimintaympäristö, tunnistautumistapa, turvallisuus, verkkokauppa, verkkopalvelu, verkkopankki

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

 • Asiakaskokemuksen operatiivisen johtamisen haasteet

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Viitatussa esimerkissä käsitellään asiakaskokemuksen johtamiseen liittyviä haasteita.

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

yleinen

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

yleinen

Kohderyhmiä

(ei ole tunnistettu)

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2021

Julkaisijaorganisaatio

Tampereen yliopisto

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Johtaminen & tietotekniikka

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

haastattelu tai kysely, teoriaa, toimenpidesuosituksia

Hyödyntämistapoja

vertailu tai arviointi

Sisältötyyppi

diplomityö

Tutkimusmenetelmä

haastattelututkimus

Esimerkki käsittelee (ajoneuvo- kumi- ja muovi)teollisuudessa suorittavassa työssä olevien ihmisten kokemuksia työn mielekkyydestä ja siihen liittyvistä asioista. Työ herättää pohtimaan työympäristön suunnittelua työn ja työntekijän yhteensopivuuden kannalta erityisesti siten, voiko työhyvinvointia ja jaksamista edistää, ellei ole tietoinen fyysistä työtä tekevän henkilöstön ajatuksista omasta työstään.

Teemaa lähestytään työhyvinvoinnin määritelmien ja johtamisen kautta sekä JD-R-mallin kuvaamien prosessien kautta. Nykytilannetta on selvitetty haastattelujen avulla, ja niistä koottu analyysi vertaa kentältä saatuja vastauksia malleihin ja määritelmiin.

Esimerkkiä voi suositella teollisuuden alan henkilöstön kehittäjille ja työn tutkijoille. Tutkimustuloksissa tuodaan esiin suorittavaan työn liittyvä tarve työn mielekkyyden tukemiseen sekä työturvallisuus- ja ammattitaitoasioiden tunnistamiseen työnantajan puolelta. Työn mielekkyys tulisi nähdä nykyisen henkilöstön pitovoimana ja yrityksen kilpailukykynä uuden työvoiman saamisessa.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Ilva Ira

Tutkimuskysymykset

 1. Mitkä tekijät vaikuttavat suorittavaa teollisuustyötä tekevien työntekijöiden työn mielekkyyden kokemuksiin?
 2. Miten JD-R -mallin mukaiset työn vaatimukset ja voimavarat ja itsemääräämisen teorian psykologiset perustarpeet näkyvät teollisuustyöntekijöiden kokemuksissa työn mielekkyydestä?

Sovelluskohde

Suorittavan teollisuusalan henkilöstöjohtaminen ja sen kehittäminen

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Yleisesti työpaikojen henkilöstöjohtamisen kehittäminen

Dokumentin avainsanat

JD-R -malli, psykologiset perustarpeet, suorittava työ, teollisuus, työhyvinvointi, työn mielekkyys

Dokumentissa mainitut teknologiat

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

ammattitauti, autonomia, ergonomia, esimiestyö, johtajuus, kielitaito, koulutus, palkka, pandemia, stereotypia, tasapuolinen työnjako, tiedonkulku, tiedonsaanti, tuottavuuspaine, työmotivaatio, työnjohto, työnkierto, työntekijä, työsuojelu, työturvallisuus, työvoima, työvuoro, työyhteisö

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Yhteyksiä ei ole tunnistettu

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

ajoneuvo- kumi- ja muoviteollisuus

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

Yleisesti suorittavan työn teollisuusalat

Kohderyhmiä

Teollisuusalojen henkilöstöjohtajat ja työturvallisuudesta vastaavat luottamushenkilöt.

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2021

Julkaisijaorganisaatio

Tampereen yliopisto

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

haastattelu tai kysely, teoriaa

Hyödyntämistapoja

ohjeistukset ja oppaat

Sisältötyyppi

pro gradu -tutkielma

Tutkimusmenetelmä

(ei ole määritetty)

Esimerkissä selvitettiin metallialalla toimivan yrityksen valmiuksia laajentaa työvoiman rekrytointia kansainvälisille markkinoille. Tavoitteena oli tunnistaa nykyisessä toiminnassa ilmeneviä kipukohtia ja henkilöstön valmiuksia rekrytointien toteuttamiseen.

Työssä esitellään metallialan työllisyyden nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Suomen väestön väheneminen ja metalliteollisuuden miesvaltaisuus asettavat haasteita sopivan työvoiman saamiselle. Asiaa eivät helpota kielitaidon puute ja ammattiin valmistuneiden työkokemuksen tai robotiikkaosaamisen riittämättömyys. Kansainvälisessä työympäristössä tulisi panostaa perehdytykseen ja monikulttuurisuuden hallintaan. Haastattelujen perusteella kansainvälisen rekrytoinnin hidasteena ilmenevät sekä uusien että nykyisten työntekijöiden kommunikointikielen ja työkulttuurien erot sekä yleensä monikulttuuriseen työyhteisöön tarvittavien valmiuksien lisääminen.

Esimerkkiä voi suositella kaikille osaajapulaa jo poteville tai sellaisen uhan alla oleville toimialoille. Sitä voi suositella myös työvoiman rekrytointipalveluja tarjoaville yrityksille uudenlaisen palvelumuotoilun näkökulmasta sekä työyhteisön valmennuspalveluita tarjoaville yrityksille.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Storlund Noora

Tutkimuskysymykset

Mitä valmisteluita kansainvälinen rekrytointi vaatii yritykseltä sisäisesti? 

Sovelluskohde

Kansainvälinen rekrytointi

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Työyhteisöjen valmistelu kansainväliseen rekrytointiin.

Dokumentin avainsanat

kansainvälinen rekrytointi, metalliala, monikulttuurisuus, työllisyys

Dokumentissa mainitut teknologiat

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

ammattiosaaminen, kielimuuri, kielitaito, koneteollisuus, kulttuuriero, mentorointi, perehdytys, rekrytointi, robotiikka, työturvallisuuslaki, työväenluokka, työvoimatarve, työyhteisö, työympäristö, valmistelu, valmius, vieraskielinen

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

 • Palvelumuotoilun mahdollisuudet työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmassa
 • Talent-strategian riskit ja niiden hallinta osana asiantuntijaorganisaatioiden henkilöstön johtamista

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Ensimmäisessä viitatussa julkaisussa käsitellään palvelumuotoilun hyödyntämistä rekrytoinnissa. Toisessa julkaisussa käsitellään osaavan henkilöstön rekrytointia ja työvoiman säilyttämistä (antaa näkemystä siitä, miten muiden alojen osaajapulaan etsitään ratkaisuja).

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

Metalliteollisuus

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

yleinen

Kohderyhmiä

Yritysten rekrytoinnista tai työyhteisön kehittämisestä vastaavat henkilöt. Rekrytointipalveluja tarjoavat yritykset.

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2022

Julkaisijaorganisaatio

Centria-ammattikorkeakoulu

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Tradenomi (AMK) Liiketalous

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

haastattelu tai kysely, nykytila-analyysi, teoriaa, toimenpidesuosituksia

Hyödyntämistapoja

ohjeistukset ja oppaat, varautuminen TY-muutoksiin

Sisältötyyppi

opinnäytetyö (AMK)

Tutkimusmenetelmä

tapaustutkimus

Esimerkissä tarkastellaan ulkomaille perustettavaan asiakaspalvelupisteeseen liittyviä toimintaympäristön tekijöitä. Tavoitteena oli tuoda esiin kulttuuriin liittyviä erovaisuuksia idän ja lännen välillä, ja löytää uusia mahdollisuuksia yrityksen kansainvälistymiselle.

Työssä maavertailuun käytettiin PESTEL-analyysiä, jossa kahta potentiaalista kohdemaata tutkittiin kuuden pääteeman (lainsäädäntö, politiikka, sosiaalinen rakenne, talous, teknologia ja ympäristö) kautta. Kulttuurieroja selvitettiin yrityksen henkilöhaastattelujen avulla, ja tuloksia analysoitiin SWOT-analyysin (vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat) muodossa.

Esimerkkiä voi suositella yrityksille, jotka suunnittelevat uusia toimipisteitä tai vientitoimintaa ulkomaille. Esimerkin pohjalta on mahdollista suunnitella oman yrityksen tarpeisiin sopiva kartoitusprosessi kohdemaiden tarkasteluun.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Muhonen Joel

Tutkimuskysymykset

kysymyksiä ei ole

Sovelluskohde

Rakennusyrityksille suunnatun suunnittelutyökalun ulkomaanviennin kartoitus

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Vientimarkkinoiden kartoitus uusille toimipisteille Euroopan ulkopuolelle

Dokumentin avainsanat

Kansainvälistyminen, kulttuurierot, Malesia, Vietnam

Dokumentissa mainitut teknologiat

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

PESTEL-analyysi, SWOT-analyysi

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Yhteyksiä ei ole tunnistettu

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

Teknologiateollisuus

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

yleinen

Kohderyhmiä

Yrityksen kansainvälisestä toiminnasta vastaavat ja uusiin kohdemaihin toimintoja perustavat henkilöt. Vientimarkkinoille aikovat yritykset.

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2019

Julkaisijaorganisaatio

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Liiketalouden koulutusohjelma

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

haastattelu tai kysely, katsaus, vertailua

Hyödyntämistapoja

esimerkki, vertailu tai arviointi

Sisältötyyppi

opinnäytetyö (AMK)

Tutkimusmenetelmä

tapaustutkimus

Tapaustutkimuksen kohteena on globaaleilla markkinoilla toimiva kaivos- ja murskausteollisuuden tuotteita tarjoava yritys. Yrityksen GQS (Global Quatation Support) -tiimi käsittelee maailmanlaajuisesti mm. hinnoitteluun ja aikatauluihin liittyviä jälkimarkkinointiasioita, ja sen työkuorma on kasvanut merkittävästi yrityksen siirryttyä uuteen globaaliin hinnoittelumalliin. Esimerkissä käsitellään lisääntyneen kyselytikettien aiheuttaman työkuorman juurisyitä.

Englanninkielisen esimerkin teoriaosuudessa käsitellään prosessin analysointimenetelmiä ja erilaisia tapoja selvittää ongelmien juurisyitä (System thinking, Lean ja SCM). Osa ongelmien selvitystyötä perustui myös tehtyihin haastatteluihin ja kyselyihin. Analysointiosiossa vertaillaan organisaation toimintatapaa ennen ja jälkeen hinnoittelumallin uudistusta, tutkitaan GQS-tiimin tiketin käsittelyprosessin kulkua sekä tikettien tietosisältöä.

Tutkimuksen tuloksena tunnistettiin merkittäviä työkuormaa kasvattavia tekijöitä ja niihin liittyviä prosessien kehityskohteita (mm. käyttäjäkoulutusta tikettien tekoon ja tikettitietojen parempi yhteys ERP:in tietosisällön kanssa).

Sisältöä voi suositella vara- ja kuluosia tarjoaville yritystoimijoille, jotka haluavat hyödyntää sähköisiä tikettijärjestelmiä. Työ tarjoaa myös kuvauksia yleisesti käytettävistä ongelmanratkaisumenetelmistä. Sisältöä voi myös suositella kaikille asiakaspalvelua tarjoaville ja/tai liiketoiminnan prosessien kehittämisestä kiinnostuneille toimijoille. Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota työssä esiteltyjen – varsin tavanomaisten – prosessiongelmien tunnistamiseen ja niiden muodostumisen ehkäisymahdollisuuksiin.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Rajamäki Mikko

Tutkimuskysymykset

 1. Why the workload has increased? / Miksi työkuorma on noussut?
 2. How to decrease the number of incoming requests? / Miten saapuvien kyselyjen määrää voidaan hillitä?
 3. How to decrease request throughput time in the Receiving team? / Miten voidaan pienentää vastaanottavan tiimin käsittelypyyntöjen läpimenoaikaa?

Sovelluskohde

Varaosamyynti ja jälkimarkkinointi

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Yleisesti tuotteisiin ja palveluihin liittyvät asiakaspalvelutilanteet, joissa hyödynnetään tikettejä.

Dokumentin avainsanat

kalanruotokaavio, lean, nykytila-analyysi, syy-seuraus, virtauskaavio

Dokumentissa mainitut teknologiat

CSR, ERP, GLP, JIT, Kaizen, KPI, Lean, PDCA, SCM, System thinking, TQM

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

tikettijärjestelmä, työkuorma, vuokaavio

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

 • Improving traceability in spare part service

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Tikettien käsittelyä on tarkasteltu myös toisessa julkaisussa (varaosien jäljitettävyyden parantaminen digitaalisia tunnistetietoja käyttämällä)

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

Kaivos- ja murskausteollisuus

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

(ei ole tunnistettu)

Kohderyhmiä

(ei ole tunnistettu)

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

Melko vaativa

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

teksti on englanniksi ja käytetty sanasto vaatii hieman perehtymistä

Julkaisuvuosi

2020

Julkaisijaorganisaatio

Tampereen yliopisto

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Konetekniikka

Sisältökieli

englanti

Rakenneosia

haastattelu tai kysely, teoriaa, vertailua

Hyödyntämistapoja

esimerkki

Sisältötyyppi

diplomityö

Tutkimusmenetelmä

tapaustutkimus

Esimerkissä selvitettiin tilitoimiston kokemia ongelmia asiakkaiden toimittamien kirjanpidon tositteiden käsittelyssä sekä luotiin tositteiden käsittelyyn liittyvää ohjeistusta tilitoimiston asiakkaita varten.

Työssä tuodaan taustoituksen ja tehtyjen haastattelujen kautta esiin kuinka laaja ja yleinen ongelma tositteiden sisältöön liittyvät epäselvyydet on. Kirjanpito rakentuu kirjaamistavan, liiketoiminnan laajuuden myötä määrittyvän kirjanpitovelvoitteen ja kirjanpidosta syntyvän aineiston säilytyksen ympärille. Liiketapahtumiin liittyville tositteille on asetettu vaatimuksia niiden tietosisällöstä ja kirjaustavoista. Esimerkiksi arvolisäverovelvollisuus tuo ilmoitus- ja tilitysvelvollisuusia , jotka on suoritettava niille annettujen aikarajojen puitteissa. Liiketoiminnalle tärkeitä asioita ovat myös vähennyskelpoiset menot ja kulut, ja niiden keskinäiset erot vähennyksissä.  Työn lopputuloksena on luotu tiivis ohjeistus kirjapidon tositteiden käsittelystä.

Esimerkkiä voi yleisesti suositella kaikille yrityksille ja yrittäjille, joilla ei ole omaa sisäistä kirjapito-osastoa. Esimerkki sopii myös palveluideaksi tilitoimistoille.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Sahakoski Sanna

Tutkimuskysymykset

 1. Mitä tietoja kirjanpitäjä tarvitsee tehdäkseen yrityksen kirjanpitoa hyvän kirjanpitotavan edellyttämällä tavalla?
 2. Mitkä kulut kuuluvat yrityksen kirjanpitoon?
 3. Mitkä kulut ovat vähennyskelpoisia?
 4. Miten kululajit erotetaan toisistaan?
 5. Mitä ovat arvonlisäveron ilmoitus- ja maksupäivät 

Sovelluskohde

Tilitoimiston tuottama ohjeistus asiakkaille

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Tilitoimiston tarjoamat perehdytys- ja koulutuspalvelut. Yrittäjyyskurssien sisältömateriaalit. Taloushallinnon ohjeet.

Dokumentin avainsanat

kirjanpitäjä, kirjanpito, tilitoimisto, tositteet

Dokumentissa mainitut teknologiat

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

arvolisävelvollisuus, arvolisävero, edustuskulu, kirjaamistapa, kirjanpitoaineisto, kirjanpitovelvollisuus, kirjapitolaki, kuitti, laskema, lasku, liiketapahtuma, liikevaihto, maksuvalmius, markkinointikulu, myöhästymismaksu, neuvottelukulu, tililuettelo, tilinpäätös, toimintakertomus, tosite, vähennyskelpoisuus, vakavaraisuus, verohallinto, virkistyskulu

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

 • Kirjanpitoaineisto ja tilinpäätös: Opas sähköisten kirjanpitoaineiston ja tilinpäätöksen käsittelyyn ja arkistointiin

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Viitatussa esimerkissä luotiin kirjanpitoon ja tositteiden käsittelyyn tarvittavaa ohjeistusta tilitoimiston henkilöstölle. Yhdessä sisällöt voivat tarjota kokonaisvaltaisemman kuvan kirjanpidon ohjeistusten tarpeesta.

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

Kirjanpito- ja tilitoimistopalvelut

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

yleinen

Kohderyhmiä

Tilitoimistojen asiakkaat ja tilitoimistoyritykset

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2021

Julkaisijaorganisaatio

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Tradenomi / Liiketalous ja Kulttuuri

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

haastattelu tai kysely, teoriaa, toteutusesimerkki

Hyödyntämistapoja

ohjeistukset ja oppaat

Sisältötyyppi

opinnäytetyö (AMK)

Tutkimusmenetelmä

tapaustutkimus

Esimerkissä luodaan opas tositteiden, kirjanpitoaineiston ja tilinpäätöksen käsittelyyn ja arkistointiin tilitoimistolle. Työ kartoittaa oppaaseen tarvittavaa sisältöä kirjanpitolain, arvolisäverolain sekä alan nettisivuilta. Oppaan luonnin osalta käydään läpi prosessi, jossa huomioidaan tilaajan tarpeet ja mm. aiempia vastaavia opinnäytetöitä sekä oppaan käytettävyys. Työssä tuodaan esiin, että päävastuu kirjapidosta säilyy kirjanpitovelvollisella itsellään, vaikka kirjanpidon ulkoistaisi ulkopuoliselle, sekä se ettei kirjanpitolaki tee eroa paperisen ja sähköisen materiaalin välillä. Lopputuloksena syntyi tiivis kirjanpidon säilytyksen ja arkistoinnin osa-alueisiin keskittyvä opasmateriaali.

Esimerkkiä voi suositella sekä aloittaville yrityksille sekä kirjanpitopalvelua tarjoaville toimijoille. Se tarjoaa molemmille osapuolille hyödyllistä tietoa kirjanpidon perusteista ja vastuista.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Uusimäki Julia

Tutkimuskysymykset

1. Kuinka kauan kirjanpitoaineistoa tulisi säilyttää ja miten sitä kuuluisi käsitellä?

2. Millaisia velvollisuuksia kirjanpitovelvolliselle kuuluu?

Sovelluskohde

Opas sähköisen kirjanpitoaineiston ja tilinpäätöksen käsittelyyn ja arkistointiin tilitoimistossa.

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Kirjanpitoaineiston käsittely kirjanpitovelvollisen toimesta.

Dokumentin avainsanat

arkistointi, kirjanpitoaineisto, sähköinen taloushallinto, tilinpäätös, Tosite

Dokumentissa mainitut teknologiat

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

arkistointi, arvonlisäverolaki, GDPR, käteiskassa, kirjanpito, kirjanpitovelvollisuus, kirjapitolaki, kirjausketju, kuitti, lasku, liiketapahtuma, maksusuoritus, maksutosite, menotosite, muistitosite, palkanlaskenta, rahoituslaskelma, säilytysaika, siirtoasiakirja, tilikausi, toimintakertomus, tulotosite, työaikakirjanpito

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

 • Kirjanpidon tositteet osana kirjanpitoa

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Viitatussa esimerkissä luotiin kirjanpitoon ja tositteiden käsittelyyn tarvittavaa ohjeistusta tilitoimiston asiakkaille. Yhdessä sisällöt voivat tarjota kokonaisvaltaisemman kuvan kirjanpidon ohjeistusten tarpeesta.

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

Tilitoimistot

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

yleinen

Kohderyhmiä

Kirjanpidosta vastaavat tahot ja tilitoimistot

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2022

Julkaisijaorganisaatio

Oulun Ammattikorkeakoulu

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Liiketalous, taloushallinto

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

teoriaa, toteutusesimerkki

Hyödyntämistapoja

ohjeistukset ja oppaat

Sisältötyyppi

opinnäytetyö (AMK)

Tutkimusmenetelmä

tapaustutkimus

Esimerkissä selvitettiin ravintolaruoan ruokahävikin vähentämistä erityisesti raaka-aineiden sekä ylijäämäruoan osalta. Hävikin vähentämisellä on vaikutusta yrityksen liiketoiminnan kannattavuuteen.

Työssä tuodaan esiin kestävän kehityksen ja kiertotalouden käsitteitä ja tavoitteita sekä ruoan tuotannon vaikutuksia hiilijalanjälkeen ja ilmastomuutokseen. Ruokahävikkiä syntyy sekä kotitalouksien että ravintoloiden toiminnassa ja hävikin vähentämiseen on työssä esitetty muutamia maailmalla käytössä olevia sovelluksia ja toimintatapoja. Työssä keskitytään kasvispohjaisten raaka-aineiden hävikin sekä päivän aikana syntyneen ylijäämäruoan minimointiin kehittämällä ja jatkojalostamalla niille uudenlaisia käyttökohteita.

Esimerkkiä voi suositella ravintola-alan toimijoille sekä yleisesti valmisannosruokien valmistuksen parissa toimiville yrityksille. Sisältöä voi suositella myös esimerkiksi ravintoloiden ruoka-ainesten toimittajayrityksille ja ruokajätteen hyödyntäjille.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Vainio Rene

Tutkimuskysymykset

1. Mistä ravintolassa syntyvä hävikki koostuu?

2. Minkä hävikki on syntynyt?

3. Miten hävikkiä pystyisi vähentämään?

Sovelluskohde

Ravintolan ruokahävikin vähentäminen

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Ruokahävikin vähentäminen ruoan valmistuksessa

Dokumentin avainsanat

Hävikki, hiilijalanjälki, ilmastonmuutos, kestävä kehitys, kiertotalous, säästäminen

Dokumentissa mainitut teknologiat

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

alkutuotanto, biomateriaali, elinkaari, FIFO, hiilineutraali, ilmastovaikutus, jätehuolto, juurekset, juurileipä, kasvikset, keittiöhävikki, kierrätys, kierrätysyhteiskunta, menekki, öljy, ruokahävikki, suojakuori, uudelleenkäyttö, valvontajärjestelmä, ylijäämäruoka, yrtit

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

yhteyksiä ei ole tunnistettu

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

Ravintola-ala

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

Elintarviketeollisuus, alkutuotanto, kauppa

Kohderyhmiä

Ravintolakokit ja muut ruokien valmistuksesta ja valmistelusta vastaavat henkilöt. Ruoan raaka-aineiden toimittajat ja myyjät. Ruokajätteen jatkokäsittelystä vastaavat. Hävikkiruokaa välittävät yritykset. Kotitaloudet.

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2021

Julkaisijaorganisaatio

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Restonomi / Ruokatuotannon johtamisen koulutusohjelma

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

toimenpidesuosituksia, toteutusesimerkki, vertailua

Hyödyntämistapoja

ohjeistukset ja oppaat, varautuminen TY-muutoksiin

Sisältötyyppi

opinnäytetyö (AMK)

Tutkimusmenetelmä

tutkimuksellinen kehittämistyö

Esimerkki käsittelee verkkokaupan perustamista ja siihen liittyviä erityispiirteitä verrattuna perinteisen kivijalkamyymälän perustamiseen. Työssä tarkastellaan verkkokaupan perustamiseen liittyviä erityispiirteitä liiketoimintasuunnitelman näkökulmasta. Tarkastelukohteina ovat mm. verkkokaupan asiakaskunta ja heidän ostokäyttäytymisensä, verkkokaupan pyörittämisen resurssit (talous ja henkilöstö), verkkokaupan tekniset alustat ja niiden toteutusvaihtoehdot, verkkokaupan ylläpitoon, maksamiseen ja tietoturvaan liittyvät asiat sekä logistiikkaan ja takuuseen liittyvät erityispiirteet. Esimerkissä kuvataan myös verkkokauppaan liittyvän elektronisen liiketoiminnan perusteet ja sähköisen liiketoiminnan ekosysteemin toimintaperiaatteet.

Työ esittelee myös verkkokaupan perustamiseen liittyviä käytännön kokemuksia, jotka on kerätty kolmen yrityksen haastatteluilla. Haastattelut tuovat esiin oleellisia asioita, joihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota verkkokaupan perustamisprosessissa.

Esimerkkiä voi suositella verkkokaupan perustamista suunnitteleville. Tutkimus antaa verkkokauppaa suunnitteleville yleiskäsityksen sähköisen liiketoiminnan perusperiaatteista, ja toimii apuvälineenä verkkokaupan perustamiseen keskeisesti liittyvän liiketoimintasuunnitelman laatimisessa. Vaikka työ on tehty vuonna 2013, niin esimerkki tuo osaltaan esiin myös sen, että käytännössä kaikki toimialat voivat hyötyä verkkokaupasta eikä se sulje pois kivijalkamyymälän käyttöä.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Aho Tuija

Tutkimuskysymykset

1. Mitä aihealueita pk-yrityksen verkkokaupan liiketoimintasuunnitelman tulee sisältää ?
2. Mitkä ratkaisut ovat toimivia (opinnäytetyön tilanneen) yrityksen verkkokaupan liiketoimintasuunnitelmassa ?

Sovelluskohde

Työ laadittiin verkkokauppoja toteuttavalle ICT-alan yritykselle

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Yritykset, jotka ovat laajentamassa liiketoimintaansa verkkokauppaan

Dokumentin avainsanat

liiketoimintasuunnitelmat, verkkokauppa, verkkoliiketoiminta

Dokumentissa mainitut teknologiat

ekosysteemimalli, SWOT-analyysi

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

alusta, asiakaskunta, asiakastieto, B2B, B2C, C2C, etämyynti, henkilökuntakulu, henkilöstösuunnitelma, hintalupaus, houkuttelevuus, joustavuus, juridiikka, kansainvälisyys, käytettävyys, käyttöliittymä, keskustelupalsta, kirjanpito, kivijalkamyymälä, kohderyhmä, kumppani, kumppanuus, kustannussäästö, kysely, liikeidea, logistiikka, mainosmateriaali, maksuehto, maksutapa, markkinointi, näkyvyys, ostoriski, P2P, pakkaaminen, palvelu, palvelutarjoaja, peruuttamisoikeus, sähköinen liiketoiminta, sivustokartta, sopimusvapaus, strategiasuunnittelu, synergia, takuu, taloussuunnitelma, tietokanta, tietoturva, tilausprosessi, toimitusketju, tuote, tuotevalikoima, varastohotelli, varastointi, vastuu, visuaalisuus, ydinosaaminen, ylläpito, ympäristöystävällisyys

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

 • Liiketoimintasuunnitelma verkkokaupalle: Aloittavan yrityksen liiketoiminnan suunnittelu

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Viitattu julkaisu tarjoaa vastaavaa TKI-esimerkkisisältöä 2020-luvun tiedoilla päivitettynä

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

ICT-ala

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

yleinen

Kohderyhmiä

(ei ole tunnistettu)

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2013

Julkaisijaorganisaatio

Oulun Ammattikorkeakoulu

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

haastattelu tai kysely

Hyödyntämistapoja

esimerkki

Sisältötyyppi

opinnäytetyö (AMK)

Tutkimusmenetelmä

tapaustutkimus

Opinnäyte tutustuttaa lukijan konenäön hyödyntämisen mahdollisuuksiin. Konenäön avulla voidaan mahdollistaa robottien käyttö muuttuvissa ympäristöissä ja muuttuvien käsittelykohteiden kanssa.

Ensin esitellään yksi-, kaksi- ja kolmeulotteisten kuvaustekniikoiden käyttöä. Kolmeulotteisen kuvaustekniikan (3D) osalta esitellään tarkemmin joukko syvyystiedon mittaamiseen liittyviä vaihtoehtoja. Sitten käsitellään robottien paikka- ja kuvaperusteista ohjausta sekä kuvaperusteisen käytön hyötyjä ohjaukselle. Sen jälkeen työssä esitellään myös konenäön hyödyntämiseen soveltuvia käyttökohteita teollisuudessa ja yhtäaikaisesti tapahtuvassa paikannuksen ja mallinnuksen (SLAM) käyttökohteissa. Esimerkki tuo esiin konenäön käytössä tarvittavan valaistuksen ja kalibroinnin tärkeydet.

Sisältöä voi suositella konenäön ja robotiikan käytöstä kiinnostuneille toimijoille. Konenäkö tarjoaa keinoja alentaa robotiikan käytön kustannuksia. Konenäön sovellusten lisääntyessä sisältö voi tulla ajankohtaiseksi lähes millä toimialalla hyvänsä. Aihe soveltuu nykyisellään erityisen hyvin teollisuuden alueelle, jossa halutaan automaatiota ja parempaa työturvallisuutta. Myös erilaiset etsintään liittyvät pelastustoimen toimialat voivat hyödyntää sisältöä.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Vilen Aleksi

Tutkimuskysymykset

 1. Miten eri konenäkötyypit toimivat ja mitä eri hyötyjä kullakin on?
 2. Miten konenäköä pystyy hyödyntämään robotin anturoinnissa?
 3. Minkä tyyppisiä käyttökohteita konenäölle on? 

Sovelluskohde

Konenäön käyttö robottien kanssa.

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Yleisesti roboteilla automatisoitavat toimet, joissa robotin käyttö on aiemmin estynyt toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten ja uudelleenohjelmoinnin tarpeen vuoksi.

Dokumentin avainsanat

3D-konenäkö, konenäkö, kuvaperusteinen ohjaus, paikkaperusteinen ohjaus

Dokumentissa mainitut teknologiat

Kinect, LiDAR, SLAM, stereokamera, ToF, ZED-kamera

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

etäisyys, hengenpelastus, infrapunaprojektio, kamera, mittaus, robottimanipulaattori, syvyystieto, teollisuusrobotti, turvallisuus, valaistus, valotutka, viivakoodi

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

 • Valosten poiminta astiasta 3D-konenäköä käyttäen
 • Hitsatun kappaleen 3D-skannaaminen

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Ensimmäinen esittelee 3D-konenäköä esineiden poiminnassa. Toinen esittelee 3D-skannausta hitsauksessa.

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

Teollisuus

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

Yleinen

Kohderyhmiä

Automaatiota ja robotiikka hyödyntävät tai kehittävät yritykset ja organisaatiot tai konenäön käytöstä kiinnostuneet.

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2022

Julkaisijaorganisaatio

Tampereen yliopisto

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Teknisten tieteiden TkK-tutkinto-ohjelma, Automaatiotekniikka

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

teoriaa, vertailua

Hyödyntämistapoja

esimerkki, ohjeistukset ja oppaat, vertailu tai arviointi

Sisältötyyppi

kandidaatintutkielma

Tutkimusmenetelmä

kirjallisuuskatsaus

Esimerkissä selvitetään osallistamistoimien vaikutuksia asiakassuhteeseen, vapaaehtoisesti kehittämistoimiin osallistuneiden kuluttaja-asiakkaiden osalta. Tapaustutkimuksen kohteena on kansallinen junamatkustajaliikenteen toimija, joka hyödyntää sosiaalisen median (Facebook) keskustelukanavaa oman myyntikanaviin (ja digitaalisiin palveluihin) liittyvän toimintansa kehittämisessä.

Kirjallisuusosiossa perehdytään osallistamiseen ilmiönä, osana asiakassuhdetta sekä ryhmän toiminnassa. Tutkimusosio on toteutettu pilottiasiakkaiden kokemuksia kartoittavien verkkokyselyjen ja haastattelujen (Teams) sekä niistä saatujen aineistojen analysoinnin avulla. Tuloksissa käsitellään osallistamisen tuomia kokemuksia sekä asiakassuhteen kehittymistä pilottiasiakkaiden näkökulmasta (mm. saadut edut, kokemusnegaatiot, kehityskohteet, vaihdanta ja vuorovaikutus).

Sisältöä voi suositella osallistamisesta kiinnostuneille toimijoille toimialasta ja yrityksen koosta riippumatta. Asiakkaiden osallistaminen sosiaalisen median alustoja hyödyntäen tarjoaa yrityksille lähes rajattomia kehittämismahdollisuuksia. Vaikka osallistamisen hyödyntäminen voi käytännössä sopia paremmin varttuneille ja kasvaneille kuin uusille ja pienille yrityksille, voi osallistamiseen liittyvät näkökulmat ottaa huomioon jo uuden yrityksen suunnitteluvaiheessa.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Stolp Julia

Tutkimuskysymykset

 1. Millaista osallistamista asiakkaat toivovat osaksi asiakassuhdetta?
 2. Miten asiakkaat kokevat asiakassuhteen kehittyneen osallistamishankkeessa?
 3. Miten asiakkaat kokevat ryhmän vuorovaikutuksen osana asiakassuhteen rakentumista?

Sovelluskohde

Myyntikanavan toiminnan kehittäminen sosiaalisen median alustalla, osallistavan viestinnän suunnittelu, asiakassuhdetta vahvistavan osallistamiskokemuksen rakentaminen

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Yleisesti kaikenlainen liiketoiminnan kehittäminen asiakkaiden ja sidosryhmien osallistamista hyödyntäen

Dokumentin avainsanat

asiakassuhde, identifikaatio, osallistaminen, osallistava viestintä, parasosiaalinen suhde, ryhmään kuuluminen, ryhmäviestintä, sosiaalinen vaihdanta

Dokumentissa mainitut teknologiat

deskriptinen raportointi, FB, Likert, SOME, Teams

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

asiakassuhdeteema, asiakkuus, dialogi, digitaalinen palvelu, kehitystyö, kuluttaja, luottamus, osallistamishanke, palvelut, sosiaalinen media, sosiaalinen pääoma, suhdemarkkinointi, tieto, vuorovaikutus, yhteistyökumppani

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Yhteyksiä ei ole tunnistettu

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

Junamatkustajaliikenne

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

yleinen

Kohderyhmiä

(ei ole tunnistettu)

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2021

Julkaisijaorganisaatio

Tampereen yliopisto

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta / Viestinnän maisteriohjelma

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

haastattelu tai kysely, teoriaa, toimenpidesuosituksia

Hyödyntämistapoja

vertailu tai arviointi

Sisältötyyppi

pro gradu -tutkielma

Tutkimusmenetelmä

tapaustutkimus

Esimerkissä selvitettiin verkkokauppa-asiakkaiden ostokäyttäytymistä. Toimeksiantaja oli yritys, joka välittää uudisrakentamisesta yli jääneitä rakennustarvikkeita pienrakennuttajille.

Työssä tuodaan esiin kiertotalouden merkitys materiaalitehokkuuden parantamisessa, ja kuinka suurten rakennusliikkeiden uudisrakentamisessa käytettyjen materiaalien (tai yleensä suurten pakkauskokojen) ylijäämä tulisi saada hyötykäyttöön jätteeksi joutumisen sijaan. Pienrakennuttajat voivat kiertotaloteen osallistumalla säästää omien rakennusprojektiensa kustannuksissa. Verkkokaupan toiminnassa tärkeäksi asiaksi nousee kuluttajien ostokäyttäytymisen ymmärtäminen. Työssä esitellään esimerkiksi verkkokaupan digimarkkinoinnin tueksi käytettävää AIDA-mallia. Verkkokysely ja sen tuloksista tehty analyysi tarjosi yritykselle näkemyksiä siitä, miten kuluttajamyynnin asiakaskunta tuntee yrityksen sekä sen toiminnan ja missä sähköisissä kanavissa yritys voisi asiakkaita tavoittaa.

Esimerkkiä voi suositella verkkokaupan perustajille, myös kiinteän toimipaikan rinnalle. Sitä voi myös suositella ylijäämämateriaalien myynnistä tai kierrättämisestä kiinnostuneille. Esimerkki tarjoaa myös hyvän yleistietopaketin ostopäätösprosessista.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Korhonen Alpertti, Leskelä Iida

Tutkimuskysymykset

 1. Mitkä ovat toimeksi antavan yrityksen Kuusti Oy:n potentiaalisten kuluttaja-asiakkaiden ostopäätökseen vaikuttavat tekijät?
 2. Minkälaisin markkinoinnin keinoin saavutetaan kohderyhmän huomio?

Sovelluskohde

Rakennusalan verkkokauppa

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Verkkokaupat, ensisijaisesta käytöstä tai myynnistä ylijääneiden materiaalien jatkokäyttö

Dokumentin avainsanat

Kuluttaja, Kuusti Oy, kyselytutkimus, ostokäyttäytyminen, verkkokauppa

Dokumentissa mainitut teknologiat

AIDA-malli, , webropol-verkkokysely

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

hävikki, kiertotalous, kohderyhmä, markkinointikanava, ostopäätös, ostopaikka, ostoputki, ostosuppilo, rakennustarvike, tarvehierarkia, verkkokysely, ylijäämä

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

 • Liiketoimintasuunnitelma verkkokaupalle: Aloittavan yrityksen liiketoiminnan suunnittelu

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Viitatussa julkaisussa käsitellään verkkokaupan perustamista, tämä julkaisu sopisi hyvin täydentämään viitattua julkaisua asiakkaiden ostokäyttäytymiseen liittyen.

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

Rakennustarvikkeiden vähittäismyynti

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

yleinen

Kohderyhmiä

Verkkokaupan perustajat tai kehittäjät. Tarvikkeiden ja tuotteiden hankinnoista vastaavat.

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2022

Julkaisijaorganisaatio

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Tradenomi (AMK), liiketalouden tutkinto-ohjelma Tiimiakatemia

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

haastattelu tai kysely, teoriaa, toimenpidesuosituksia

Hyödyntämistapoja

esimerkki

Sisältötyyppi

opinnäytetyö (AMK)

Tutkimusmenetelmä

kyselytutkimus

Esimerkissä selvitettiin verkkokaupan sisällön ja toiminnallisuuden vaikutusta kuluttajien ostohalukkuuteen. Tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat verkkokaupoissa asioimiseen.

Työssä tuodaan esiin erityisesti verkkokaupassa kuluttajien ostopäätöksiin liittyvä asioinnin helppouden tarve. Kuluttajien näkökulmasta helppous rakentuu sekä tuotteiden ja palvelujen esittelyn, niiden maksamisen ja toimituksen sujuvuuteen sekä yleensä verkkokaupassa tapahtuvan ostoprosessin toimivuuden ympärille. Suoritetun verkkokyselyn avulla saatiin vertailupohjaa kirjallisuuden ja käytännön välille sekä tunnistetiin useita toimintasuosituksia verkkokaupan kehittämiselle. 

Esimerkkiä voi suositella verkkokaupan kehittämisestä kiinnostuneille sekä yleisesti kuluttajakauppaa käyville yrityksille.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Mäkilä Joose, Paajanen Ville

Tutkimuskysymykset

 1. Mitkä tekijät saavat kuluttajan asioimaan verkkokaupassa?
 2. Mitä seikkoja asiakas arvostaa verkkokaupassa asioidessaan?

Sovelluskohde

Ostokäyttäytyminen verkkokaupassa

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Dokumentin avainsanat

B2C verkko-ostaminen, ostokäyttäytyminen, ostopäätös, verkkokauppa

Dokumentissa mainitut teknologiat

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

aikatehokkuus, asiakaskokemus, asiakaspalvelu, asiointi, aukioloaika, epävarmuustekijä, hakutoiminto, maksutapa, mobiilisivusto, navigointi, ostokanava, ostokokemus, palvelu, PIM, responsiivinen, riski, saatavuus, SSL-sertifikaatti, tarjonta, tiedonsaanti, toimituskustannus, toimitusvaihtoehto, tuote, tuotearvostelu, tuotekuva, tuotekuvaus, tuotepalautus, valintakriteeri, verkkopankki, verkkoselain, vetovoimatekijä, Webropol-kysely

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

 • Kokemuksia verkkokaupan perustamisesta
 • Liiketoimintasuunnitelma verkkokaupalle: Aloittavan yrityksen liiketoiminnan suunnittelu
 • Kuluttajien ostokäyttäytyminen rakennusalan verkkokaupassa

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Ensimmäinen julkaisu vertailee kivijalkamyymälän ja verkkokaupan perustamiseen liittyviä eroja. Toinen julkaisu sisältää perustettavan verkkokaupan kannalta huomioitavia toiminnallisuuksia ja asiakaskohtaamista. Kolmas julkaisu käsittelee ostokäyttäytymistä verkkokaupassa rakennusalan näkökulmasta.

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

Verkkokauppa

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

yleinen

Kohderyhmiä

Verkkokauppojen ja yleensä kauppojen myynnistä ja kehittämisestä vastaavat. Kuluttajien ostokäyttäytymisen mittaamispalveluja tarjoavat yritykset.

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2022

Julkaisijaorganisaatio

Turun ammattikorkeakoulu

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Liiketalous

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

haastattelu tai kysely, teoriaa, toimenpidesuosituksia

Hyödyntämistapoja

ohjeistukset ja oppaat

Sisältötyyppi

opinnäytetyö (AMK)

Tutkimusmenetelmä

kyselytutkimus

Esimerkissä selvitetään vanhan konepajan rakennusten vaihtoehtoisia käyttötapoja. Rakennetun ympäristön muuntaminen tarjoaa suuren potentiaalin rakennusten säilyttämiseen ja hyödyntämiseen sekä kestävään talouteen, mutta se vaatii myös huolellista suunnittelua ja uudenlaista ajattelutapaa.

Työssä hyödynnetään kohteesta laadittuja rakennushistoriallisia selvityksiä, ja tiedonhankintaa on tehty kohdekäyntien avulla. Eri vaihtoehtoina tutkitaan vajaalla käytöllä olevan rakennuksen käyttötarkoituksen mahdollisia muutoksia. Skenaariomenetelmän avulla luodaan tulevaisuustaulukoita ja taulukon sisältöjen yhdistelmistä erilaisin tulevaisuuskuvin, jotka pohjautuvat kohteen kaavoitukselle ja sitä ohjaaville teemoille sekä tavoitteille. Rakennuksen eri osien ominaispiirteiden soveltuvuutta eri käyttötarkoituksia vasten pisteytetään ja käyttötarkoituksia testataan. Lopputuloksena rakennukselle syntyi kolme erilaista skenaariota vuoteen 2050.

Esimerkkiä voi suositella vanhojen rakennusten omistajille (yksityinen tai julkinen sektori) sekä muutospalveluja tarjoaville konsulteille tai arkkitehdeille.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Pasanen Laura

Tutkimuskysymykset

1. Miten Konepajan ympäristö muuttuu ja vaikuttaa rakennuksen käyttöön tulevaisuudessa?

2. Miten Konepajan ominaispiirteet vastaavat eri käyttötarkoitusten vaatimuksiin?

3. Millaista käyttöä Kuopion Konepajalla voisi olla tulevaisuudessa?

Sovelluskohde

Vanhan konepajarakennuksen uusiokäytön suunnittelu

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Vanhojen rakennusten tulevaisuuden käyttötarpeiden kartoitus ja uusiokäyttö

Dokumentin avainsanat

käyttötarkoituksen muutos, skenaariotyöskentely, sopeutuva uusiokäyttö, tulevaisuusajattelu

Dokumentissa mainitut teknologiat

tulevaisuustaulukko

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

covid-19, kaavoitus, käyttökelpoisuusarviointi, kehityspolku, kiinteistö, konepaja, kuntoarviointi, kustannusarvio, lämmitysenergia, ominaispiirre, pohjapiirustus, rakennettu ympäristö, rakennusjäte, rakennusperintö, rakennussuunnittelu, ratapiha-alue, skenaariotarina, tulevaisuuskuva, uudelleenkäyttö, uusiokäyttö, ympäristöselvitys

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

yhteyksiä ei ole tunnistettu

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

Rakennusala

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

Rakennusten omistaminen, rakennusten remontointi

Kohderyhmiä

Vanhojen rakennusten omistajat ja rakennusten käyttötarkoituksen muutossuunnittelua tarjoavat yritykset.

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2021

Julkaisijaorganisaatio

Tampereen yliopisto

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Rakennetun ympäristön tiedekunta

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

vertailua

Hyödyntämistapoja

varautuminen TY-muutoksiin, vertailu tai arviointi

Sisältötyyppi

diplomityö

Tutkimusmenetelmä

tutkimuksellinen kehittämistyö

Esimerkissä tarkastellaan kyberturvallisuutta organisaatioissa henkilöstölle järjestettävän toimintaharjoituksen, eli kyberharjoituksen näkökulmasta. Kyberharjoituksien tarkoituksena on katselmoida organisaation kyberturvallisuuden tilaa tietyistä kohteista. Työssä esitetään harjoituksien rakennetta ja menetelmiä, sekä kuvataan esimerkkiskenaario toimeksiantajalle järjestetystä kyberharjoituksesta.

Työn toimeksiantajan tavoitteena oli muodostaa kyberharjoituksen pohjalta näkemys yrityksen kyvystä hallita kyberympäristön häiriöitä. Kyberharjoituksen tulosten ja palauteanalyysin perusteella harjoitus oli onnistunut tavoitteessaan. Organisaatio, sekä myös harjoitukseen osallistuneet tahot löysivät erilaisia parannuskohteita kyberturvallisuuteen liittyen.

Esimerkki sopii sekä organisaatioille, joilla on proaktiivinen ote kyberturvallisuuden parantamiseen sekä niille, joilla ei ole vielä kokemusta harjoituksiin osallistumisesta.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Uusikartano Markus

Tutkimuskysymykset

Voiko kyberharjoituksesta olla hyötyä organisaation kyberturvan kehittämiselle tulevaisuudessa?

Sovelluskohde

Kyberturvallisuuden toimintaharjoitus ohjelmistoalan yritykselle

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Organisaation kyberturvallisuuden kehittäminen

Dokumentin avainsanat

kyberhäiriö, kyberharjoitus, kybertoimintaympäristö, kyberturvallisuuden tilannekuva, kyberturvallisuus

Dokumentissa mainitut teknologiat

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

häiriönhallintakyky, organisaation resilienssi, tietoturva

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

 • Organisaatioiden tietoturvallisuuden perusvaatimukset

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Viitattu esimerkki käsittelee organisaation tietoturvallisuutta perusvaatimusten näkökulmasta.

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

Teknologia-alan yritykset ja organisaatiot

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

yleinen

Kohderyhmiä

Tietoturvavastaavat, IT-asiantuntijat

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2023

Julkaisijaorganisaatio

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne; Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

teoriaa, toimenpidesuosituksia, toteutusesimerkki

Hyödyntämistapoja

esimerkki, ohjeistukset ja oppaat, varautuminen TY-muutoksiin, vertailu tai arviointi

Sisältötyyppi

opinnäytetyö (AMK)

Tutkimusmenetelmä

tapaustutkimus

Työssä esitellään Lean-filosofiaa ja erilaisia Lean -työkaluja (päätavoitteena Leanissa on asiakkaan näkemän arvon tekemisen maksimointi ja vastaavasti hukan vähentäminen). Esimerkkinä käsitellään työmaatoiminnan ja siellä merkittävässä roolissa esiintyvän hukan vaikutuksia rakennushankkeen toimintojen tehokkuuteen (ja sitä kautta toiminnan laatuun ja kannattavuuteen). Lean-filosofia on laajentunut autoteollisuudesta muille toimialoille ja tässä tapaustutkimuksessa selvitetään keinoja Lean-työkalujen käyttöönottamiselle Suomessa (ja ulkomailla) toimivalle rakennusalan yritykselle.

Sisältöä voi suositella etenkin rakennushankkeissa mukana oleville toimijoille. Varsinaisille rakennushankkeiden vetäjille sisältö tarjoaa näkemyksiä ja kokemuksia Lean-työkalujen käyttöönottamiseen. Muiden alojen toimijoille sisältö tarjoaa mahdollisuuden perehtyä Lean -työkalujen taustoihin ja käyttötapoihin ja niiden osaamisella toimija voi parantaa oman yrityksen kilpailukykyä työtarjousten tekemisessä.

Tapaustutkimuksen kohteena olleen rakennushankkeen toimijoiden haastattelujen kautta tuodaan esiin työmaaprojekteihin ja siellä tapahtuvaan aikataulutukseen liittyviä haasteita ja kehityskohteita. Tutkimuksen tuloksena syntyi malli eri alueisiin käytettävistä Lean -työkaluista sekä ehdotus pilotointimallista, jolla Lean-työkaluja voidaan jalkauttaa mukaan työmaaprosessiin.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Cederlöf Leevi

Tutkimuskysymykset

Keinoja Lean-työkalujen jalkauttamiseen kohdeyrityksen työmaatoimintaan?

Sovelluskohde

Rakennusalan työmaatoiminta

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Yleisesti kaikki toimialat, joilla asiakkaan kokeman arvon merkitys on olennainen liiketoimintaprosessin kannalta.

Dokumentin avainsanat

arvo, hukka, jalkautus, kommunikaatio, lean-rakentaminen, Lean-työkalut, rakentaminen, työnjohtaja

Dokumentissa mainitut teknologiat

5S, A3 thinking, Big room, Bottleneck analysis, Choosing by advantages, Design structure matrix, Gemba, käännetty vaiheaikataulu, Last Planner, Plan-Do-Check-Adjust, Poka Yoke, Root cause analysis, SCRUM, Single minute exchange of dies, Six Sigma, SMART Goals, tahtiaikatuotanto, Target value design, Transformation-Flow-Value, Value stream map

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

aikatauluhallinta, artefakti, juurisyyanalyysi, laadunhallinta, Lean, Lean-filosofia, osallistaminen, prosessikaavio, rutiinit, strategia, tehokkuus, tehtävänhallinta, tuotannon virtaus

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

 • Tahtituotannon virtauksen mittaus asuntorakentamisen sisävalmistusvaiheessa

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Ensimmäisessä viittauksessa on toinen vastaava rakennusalan tehokkuutta tutkiva työ. Toisessa viittauksessa …TKI#049, ei ole vielä järjestelmässä (kuten ERP-hankkeissa, myös Lean-työkaluissa tarvitaan organisaation tuki muutoksille)

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

Rakennusala

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

yleinen

Kohderyhmiä

(ei ole tunnistettu)

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Tekstiä on paljon ja kuvia vähän. Malleja ja rakenteita on voitu jättää pois tutkimuskohteena olleen yrityksen kilpailuedun turvaamiseksi

Julkaisuvuosi

2021

Julkaisijaorganisaatio

Tampereen yliopisto

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Rakennustekniikka

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

haastattelu tai kysely, prototyyppi, toimenpidesuosituksia, vertailua

Hyödyntämistapoja

esimerkki

Sisältötyyppi

diplomityö

Tutkimusmenetelmä

tapaustutkimus

Esimerkissä käsitellään modulaarisuuden mahdollistamia keinoja järkeistää yrityksen tuotevalikoimaa kustannustehokkaaksi ja siten parantaa yrityksen kilpailukykyä. Tapaustutkimuksen kohteena oleva yritys tarjoaa liikuteltavia ja siirrettäviä ratkaisuja (kuten erikoiskontit) ja hakee kasvua kansainvälisiltä markkinoilta.

Sisältöä voi suositella kontteja varusteleville toimijoille sekä muutoin laajan tuotevalikoiman omaaville valmistavan teollisuuden toimijoille. Sisältö sopii myös konttiratkaisuja hankkiville toimijoille tarjoten näkökulmia hankintojen tarjouspyynnöissä huomioitaviin muunneltavuuden mahdollisuuksiin. Sisältöä voi suositella myös yleisesti modulaarisista ratkaisuista ja tuoteperheistä kiinnostuneille toimijoille ja tuotekehittäjille.

Esimerkin teoriaosuudessa käsitellään mm. tuotekehitystä ja teknisen järjestelmän suunnittelua, modulaarisia ja konfiguroitavia tuotteita sekä Brownfield -prosessin vaiheita. (Brownfield-prosessi tarkoittaa olemassa olevan tuotteen modifiointia uudenlaiseksi). Tuloksena syntyi analyysi modulaarisuuden käytön liiketoimintavaikutuksista konttituotteessa ja alustava rakenne modulaariselle tuoteperheelle valittuja Brownfield -prosessin vaiheita hyödyntäen.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Tikka Juuso

Tutkimuskysymykset

 1. Miten kehittää modulaarinen tuotekonsepti huomioiden yrityksen olemassa olevan tuotteiston?
 2. Miten modulaarinen tuotteisto muuttaisi yrityksen nykytilaa?

Sovelluskohde

Valmistavat yritykset

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Yleisesti kaikki modulointiin soveltuvat kohteet

Dokumentin avainsanat

Brownfield-prosessi, modulointi, tuotekehitys

Dokumentissa mainitut teknologiat

BIA, CSL, DSM, GE-malli, Gripen-metodi, PFMP, PSP

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

kilpailukyky, kustannustehokkuus, läpimenoaika, merikontti, modulaarisuus, tuotantokulut, tuotevalikoima, varustelu

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Yhteyksiä ei ole tunnistettu

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

Valmistava teollisuus

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

Yleisesti kaikki toimialat, joissa käytössä laaja tuoteperhekategoria tai joissa hyödynnetään kontteja

Kohderyhmiä

Valmistava teollisuus

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2021

Julkaisijaorganisaatio

Tampereen yliopisto

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Konetekniikka

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

teoriaa, toimenpidesuosituksia

Hyödyntämistapoja

esimerkki

Sisältötyyppi

diplomityö

Tutkimusmenetelmä

tapaustutkimus

Englanninkielinen esimerkki käsittelee tuotteen elinkaareen (LCA) liittyvän hiilijalanjäljen määritystä lehtipaperialan tuotantolaitteita globaalisti valmistavassa yrityksessä.

Tapaustutkimuksen sisältöä voi suositella tuotteiden hiilijalanjäljen pienentämisestä kiinnostuneille tahoille valmistavassa teollisuudessa sekä elinkaarimallista yleisesti kiinnostuneille toimijoille.

Teoriaosuudessa esitellään materiaalien elinkaarimalli yleisesti sekä tutkimuksen kohteen, paperikoneessa käytettävien puristinhuopien ja suodatintuotteiden, kannalta. Teorian toisessa vaiheessa käydään läpi esimerkissä tutkittujen kohteiden elinkaariarviointiin liittyviä määrityksiä ja luodaan arviot niihin kulutetuista materiaaleista ja energiasta.

Tutkimuksen tuloksena nousi esiin erityisesti raaka-aineisiin ja materiaalien valmistukseen liittyvän energian osuus. Lopputuloksissa tuodaan esiin myös tuotteelle tai sen materiaalille sopivan kierrätyskohteen löytämisen merkitys tuotteen hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Peltomäki Jere

Tutkimuskysymykset

Varsinaisia kysymyksiä ei ole, mutta tavoite on määritetty:

Goal of the study is to find out which part of the life cycle of a press felt is in responsible for the biggest environmental burden of the product. / Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mikä osa puristinhuovan elinkaaresta vastaa tuotteen suurimmasta ympäristötaakasta.

Sovelluskohde

Paperikoneiden valmistus

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Koneiden ja laitteiden valmistus

Dokumentin avainsanat

elinkaarianalyysi, puristinhuopa, suodatintuote

Dokumentissa mainitut teknologiat

ISO, LCA, LCI, SFS

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

energia, hiilijalanjälki, kestävä kehitys, kierrätys, raaka-aineet

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Yhteyksiä ei ole tunnistettu

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

Paperikoneteollisuus

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

Koneita ja osia valmistava teollisuus yleisesti

Kohderyhmiä

(ei ole tunnistettu)

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

Melko vaativa

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

tekstissä on runsaasti paperikonealan sanastoa

Julkaisuvuosi

2020

Julkaisijaorganisaatio

Tampereen yliopisto

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Materiaalitekniikka

Sisältökieli

englanti

Rakenneosia

teoriaa

Hyödyntämistapoja

esimerkki, vertailu tai arviointi

Sisältötyyppi

diplomityö

Tutkimusmenetelmä

tapaustutkimus

Esimerkki käsittelee liiketoimintasuunnitelman laatimista aloittavalle verkkokaupalle. Aihetta taustoitetaan yritystoiminnan ja verkkokauppatoiminnan perusperiaatteilla, ja näihin liittyen fokus on erityisesti yritystoiminnan aloittamisvaiheessa. Esimerkissä käydään läpi erilaisia yritysmuotovaihtoehtoja, sekä niihin liittyviä käytänteitä ja velvollisuuksia. Työssä on tarkasteltu myös erilaisia mahdollisuuksia yritystoiminnan rahoittamiseen ja talouden suunnitteluun. Lisäksi selvitetään yritystoiminnan aloittamiseen liittyvää liiketoiminnan strategista suunnittelua ja markkinointia eri näkökulmista.

Verkkokauppaa käsittelevässä osuudessa käydään läpi sen perustamiseen ja verkkokaupankäyntiin liittyviä periaatteita, valittavissa olevia teknologioita (alustat), monikanavaista asiakaskohtaamista (mm. sosiaalinen media, sähköposti, puhelinpalvelut, mainonta ja yrityksen verkkosivut), verkkokaupan logistiikkaan liittyviä käytänteitä, verkkokaupan maksutapoja ja maksamisen tietoturvaa sekä verkkokauppaan liittyvää lainsäädäntöä.

Esimerkissä käsitellään myös yrityksen liiketoimintasuunnitelman laadintaan liittyviä perusasioita, kuten toimintaympäristöä (markkinat), yritystoiminnan riskejä, taloussuunnitelman tekoa ja liiketoiminnan markkinointia. Työ esittelee myös käytännön esimerkin liiketoimintasuunnitelman laatimisesta aloittavalle – tässä tapauksessa käsityöalan tuotteita myyvälle – verkkokaupalle.

Esimerkkiä voi suositella etenkin toimintaansa käynnistäville yrityksille, jotka suunnittelevat myös verkkokaupan perustamista liiketoimintansa tueksi. Tutkimus antaa verkkokauppaa suunnitteleville yleiskäsityksen sähköisen liiketoiminnan perusperiaatteista, ja toimii apuvälineenä verkkokaupan perustamiseen liittyvän liiketoimintasuunnitelman laatimisessa.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Niemi Roosa

Tutkimuskysymykset

(ei ole mainittu)

Sovelluskohde

Esimerkissä liiketoimintasuunnitelman toteutus tehtiin käsityöalan tuotteita myyvälle verkkokaupalle.

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Yritykset, jotka aikovat perustaa verkkokaupan

Dokumentin avainsanat

liiketoimintasuunnitelma, suunnitelma, yrittäjyys

Dokumentissa mainitut teknologiat

Instagram, PCI DSS, Suunnittelukello, SWOT-analyysi

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

asiakaskohtaaminen, B2B, B2C, C2C, etämyynti, investointilaskelma, kannattavuuslaskelma, kohderyhmä, korttimaksu, logistiikka, maksutapa, markkinointi, markkinointikanava, monikanavaisuus, myyntisopimus, ostokäyttäytyminen, rahoitus, sivusto, sivutoimisuus, sopimusvahvistus, starttiraha, strategia, toiminimi, toimintaympäristö, tuote, tuoteryhmä, verkkokauppa, verkkopalvelu, yritysmuodot

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

 • Kokemuksia verkkokaupan perustamisesta

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Viitatussa julkaisussa esitellään vastaavaa sisältöä tutkiva, 2010-luvulla tehty ”jämäkämpi” esimerkki

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

Käsityöala

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

yleinen

Kohderyhmiä

(ei ole tunnistettu)

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2020

Julkaisijaorganisaatio

Centria-ammattikorkeakoulu

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Liiketalouden koulutus

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

liiketoimintasuunnitelma, teoriaa

Hyödyntämistapoja

esimerkki, liiketoimintamalli

Sisältötyyppi

opinnäytetyö (AMK)

Tutkimusmenetelmä

(ei ole määritetty)

Työ käsittelee tuotteen tuotannon alasajoa ja valmistuspaikan siirtoa sekä siihen liittyvää materiaalihallintaa uuden tuotteen korvatessa vanhan. Työssä kehitetään materiaalien­hallintaan menetelmiä, jotta vastaavat tulevat muutokset voidaan viedä läpi tehokkaammin. Samanlaisia muutostilanteita esiintyy taajaan, kun vanhoja tuotteita päivitetään tai uudet tuotteet korvaavat kokonaan vanhan.

Ratkaisua haettiin varastonhallinnanmenetelmiin, tuotanto- ja myyntiprosesseihin tutustumisen eli nykytilan kartoituksella sekä haastatteluihin pohjautuen. Työn tavoitteena oli luoda työkaluja, joilla tuetaan operatiivista päätöksentekoa mm. romutuskustannusten minimoinnissa. Tuloksena saatiin kehitettyä alasajoon materiaalinhallinnan työkalu, jolla seurata eri muuttujia.

Työ tarjoaa valmistavalle teollisuudelle käytännöllisen esimerkin suositeltavista toimenpiteistä sekä viitteitä asiaan liittyvään aineistoon.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Valkeajärvi Siiri

Tutkimuskysymykset

 1. Minkälaisia varastonhallinnan haasteita on nykyisen mallin tuotannon alasajossa, kun tuotteen rakenne päivittyy osittain?
 2. Miten pystytään hallitusti alentamaan varastoon sitoutunutta pääomaa alasajon aikana?
 3. Miten aikaisempaa kokemusta pystytään hyödyntämään tuotannonsiirrossa ja uuden tuotteen valmistuksessa?
 4. Miten aikaisemmin havaituista haasteista voidaan muodostaa kehitysideoita ja hyödyntää niitä?

Sovelluskohde

Tuotannon siirtäminen

Muita mahdollisia sovelluskohteita

valmistuspaikkastrategiat, romutuskustannuksien minimointi

Dokumentin avainsanat

alasajo, materiaalihallinta, materiaalivirrat, tuotanto, varastonhallinta, ylösajo

Dokumentissa mainitut teknologiat

SAP

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

bruttotarve, nimikeavaruus, varaston arvo

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Yhteyksiä ei ole tunnistettu

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

Valmistava teollisuus

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

(ei ole tunnistettu)

Kohderyhmiä

valmistava teollisuus, kokoonpanoteollisuus

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

Melko vaativa

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2020

Julkaisijaorganisaatio

Tampereen yliopisto

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Automaatiotekniikka

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

prototyyppi, toimenpidesuosituksia

Hyödyntämistapoja

esimerkki, vertailu tai arviointi

Sisältötyyppi

diplomityö

Tutkimusmenetelmä

tapaustutkimus

Esimerkissä tarkastellaan metaanin tuotantolaitoksen (vety) mahdollista perustamista. Selvitys tarjoaa hyvän tietopaketin SGN-teknologista ja siihen liittyvistä tekniikoista ja liiketaloudellisista kysymyksistä.

Työssä vertaillaan kolmea elektrolyysitekniikkaa (AEL, PEM ja SOEC). Tuotantolaitoksen toimintaa käsittelevässä osuudessa perehdytään laitoksesta syntyvien materiaalien (vety, synteettinen maakaasu, hukkalämpö ja happi) markkinatilanteeseen, ja arvioidaan erilaisia kustannustasoja synteettisen kaasun valmistukselle. Raaka-aineista sähköön perehdytään niin EU-regulaation kuin hintarakenteenkin kautta. Hiilidioksidin osalta vertaillaan talteenottokuluja. Veden osalta arvioidaan tarve. Tehtaan osalta käsitellään sen kokoa, mahdollisia sijoituskohteita sekä teknistä kokoonpanoa. Kannattavuuden osalta käsitellään CAPEX- ja OPEX-laskelmat ja esitellään laitoksen herkkyysanalyysi sekä toteutumaprojektioita.

Vuonna 2021 tehdyn selvityksen loppulausuma on se, ettei toiminta raportin laadintahetken parametreilla ole kannattavaa. Sisältöä voi kuitenkin suositella herättämään uusia näkemyksiä siitä, kuinka suuren mittaluokan hanke vaatii onnistuakseen kokonaisen oman ekosysteemin kehittämistä ja markkinoiden hintamuutosten aktiivista seurantaa. 

Lue koko työ

Tekijä(t)

Lindström Ludvig / Rejlers Finland Oy

Tutkimuskysymykset

Varsinaisia kysymyksiä ei ole, mutta tavoite on määritetty:

The aim of this report is to investigate the technical and economic potential of a methanation plant located in Meri-Pori. / Tämän raportin tavoitteena on tutkia Meri-Porissa sijaitsevan metaanin tuotantolaitoksen teknisiä ja taloudellisia mahdollisuuksia.

Sovelluskohde

Energiateollisuuden tuotantolaitosten suunnittelu

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Metaanin (vety) ja vastaavien energialähteiden tuotantolaitosten ja ekosysteemien suunnittelu

Dokumentin avainsanat

Dokumentissa mainitut teknologiat

AEL, elektrolyysi, herkkyysanalyysi, PEM, RFQ, SGN, SOEC

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

BEV, CAPEX, CCS, CCU, EU-regulaatio, FCEV, happi, hiilidioksidi, hukkalämpö, kaukolämpö, lipeä, LNG, metaani, OPEX, sähkö, siirtohinta, spottihinta, tuulivoima, uusiutuva energia

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Yhteyksiä ei ole tunnistettu

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

Energiatuotanto

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

Uusiutuvan energian tuotantoalat

Kohderyhmiä

Energiatuotantolaitosten hankkijat ja suunnittelijat sekä toimittajat, alueelliset päättäjät (esim. elinkeino ja maankäyttöviranomaiset), energiatuotannon materiaalivirtojen hyödyntäjät ja tuottajat sekä niihin liittyvien teknologioiden kehittäjät.

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

melko vaativa

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

sisältö ja termistö painottuu energiateollisuuden sanastoon

Julkaisuvuosi

2021

Julkaisijaorganisaatio

Prizztech Oy

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Energiatuotanto (“Uusiutuvan energian investointeja Satakuntaan” -hanke)

Sisältökieli

englanti

Rakenneosia

katsaus, toimenpidesuosituksia, vertailua

Hyödyntämistapoja

vertailu tai arviointi

Sisältötyyppi

muu julkaisu

Tutkimusmenetelmä

(ei ole määritetty)

Esimerkissä kartoitettiin mikroyrityksille soveltuvaa mallia ulkoisten ja sisäisten riskien tunnistamiseen. Tavoitteena oli määrittää kokonaisvaltainen riskien tunnistamisen malli erityisesti muuttuva toimintaympäristö huomioon ottaen. Kartoituksen tuloksia käytettiin esimerkkinä, jossa tunnistettiin riskejä kuvitteelliselle mikroyritykselle.

Tutkimusmenetelmänä kirjallisuuskatsaukseen nojaavassa työssä käytettiin teoriataustana PESTEL-analyysia ulkoisten riskien sekä haavoittuvuusanalyysiä ja yleistä riskiluokitusta sisäisten riskien tunnistamiseen. Työssä korostetaan riskien suunnitelmallisen tunnistamisen tärkeyttä niiden hallinnassa sekä kannustetaan riittävän helppokäyttöisen menetelmän käyttöönottoon mikroyritysten riskien tunnistamisen vakinaistamiseksi osana niiden liiketoimintaa.

Työtä voi suositella mikroyrityksille, jotka haluavat parantaa riskien tunnistamiseen liittyviä käytäntöjään. Työtä voi suositella myös muille yrityksille, jotka haluavat tutustua riskienhallintaan sekä riskienhallintaprosessiin ja ovat kiinnostuneita kehittämään riskien tunnistamisen menetelmiään.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Heino Tarja

Tutkimuskysymykset

Varsinaisia kysymyksiä ei ole, mutta tavoite on määritetty: 

Tavoitteena oli esittää mikroyritysten riskien tunnistamiseen sopiva suunnitelmallinen kokonaisuus.

Sovelluskohde

Parturi-kampaamo

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Pk-yritykset

Dokumentin avainsanat

mikroyritykset, riskien tunnistaminen, riskienhallinta

Dokumentissa mainitut teknologiat

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

haavoittuvuusanalyysi, ISO 31000:2018, PESTEL, riskiluokitus

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

yhteyksiä ei ole tunnistettu

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

palveluyritykset

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

yleinen

Kohderyhmiä

yrittäjät, yrityskehittäjät

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2022

Julkaisijaorganisaatio

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Liiketalouden tutkinto-ohjelma

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

toimenpidesuosituksia

Hyödyntämistapoja

ohjeistukset ja oppaat, varautuminen TY-muutoksiin

Sisältötyyppi

opinnäytetyö (AMK)

Tutkimusmenetelmä

kirjallisuuskatsaus

Esimerkissä tarkasteltiin suomalaisten pk-yritysten valmiutta ja mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaansa Ruotsiin. Huomiota kiinnitettiin erityisesti yritysten kilpailukykyyn, toimintaympäristöön, riskienhallintaan sekä operaatiomuodon valintaan vaikuttaviin seikkoihin liiketoiminnan kansainvälistymisessä. Toissijaisena tavoitteena oli kartoittaa yleisimpiä haasteita, joita pk-yritykset kohtaavat liiketoimintaa kansainvälistämisessä.

Työssä haastateltiin liiketalousasiantuntijoita, joilla oli kokemusta suomalaisten pk-yritysten neuvonnasta liiketoiminnan laajentamisesta Ruotsiin. Tulokset korostavat tärkeimpinä tekijöinä taloudellisen ennakoinnin, prosessin pitkäkestoisuuden sekä kulttuuristen erojen huomioimista.

Esimerkkiä voi suositella kansainvälistymisestä kiinnostuneille pk-yrityksille, jotka haluavat tietoa olennaisimmista huomioon otettavista sosiaalisista, taloudellisista ja ajallisista seikoista ja haasteista liiketoiminnan laajentamisessa ulkomaille.  Esimerkin pohjalta on mahdollista suunnitella oman yrityksen tarpeisiin sopiva kartoitusprosessi kohdemaiden tarkasteluun.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Lindberg Matias

Tutkimuskysymykset

 1. Mitkä ovat tärkeimpiä asioita ottaa huomioon pk-yrityksille, kun suunnitellaan kuluttajille suunnattua tavaran vientiä Ruotsiin?
 2. Mitkä ovat pk-yritysten yleisimmät virheet kansainvälistymisessä?

Sovelluskohde

Kansainvälistyvä pk-yritys

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Kansainvälistymiskonsultit

Dokumentin avainsanat

Kansainvälistyminen, markkina-analyysi, Ruotsin markkina-alue

Dokumentissa mainitut teknologiat

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

markkinointimix, PEST-analyysi, Porterin 5-voimaa

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

 • Mikroyritysten riskien tunnistaminen

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Julkaisussa käsitellään riskienhallintaa toimintaympäristön muutosten yhteydessä.

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

(ei ole määritetty)

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

yleinen

Kohderyhmiä

Yrityspalvelutoimijat

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2022

Julkaisijaorganisaatio

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Liiketalouden tutkinto

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

haastattelu tai kysely

Hyödyntämistapoja

ohjeistukset ja oppaat

Sisältötyyppi

opinnäytetyö (AMK)

Tutkimusmenetelmä

haastattelututkimus

Työssä kuvataan modernien tietovarastojen suunnitteluperiaatteita ja muodostetaan niistä malli uuden tietovaraston suunnittelun tueksi. Tutkimuksen erityispiirteenä oli useasta erilaisesta lähdejärjestelmästä saatavan datan lataaminen yhteen tietovarastoon.

Esimerkki kuvaa mallin ja periaatteet, jolla moderni tietovarasto voidaan suunnitella. Tämä prosessi on kuvattu yksityiskohtaisesti lähdemateriaaliin ja empiriaan tukeutuen sekä erilaisia tietomalleja vertaillen. Tietovaraston suunnitteluperiaatteita – ts. vaiheita – tunnistettiin kaikkiaan kahdeksan kappaletta. Vaiheet 1–2 ovat peräkkäisiä, kun taas vaiheet 3–8 ovat iteratiivisesti kehitettäviä. Mallin toimivuutta ei testattu todellisessa ympäristössä. Työ suosittaa suunnittelemaan tietovarasto mahdollisimman pienissä paloissa kerroksittain, jolloin pala palalta valmistuvia osia voidaan hyödyntää liiketoiminnassa jo varhaisessa vaiheessa.

Esimerkkiä voi suositella yrityksille, jotka etsivät keinoja suunnitella moderni tietovarasto.

Lue koko työ

Tekijä(t)

Raudaskoski Noora

Tutkimuskysymykset

Mitä ovat modernin tietovarastoinnin suunnitteluperiaatteet?

 1. Mikä on tietovarasto?
 2. Millainen on tietovaraston rakenne?
 3. Kuinka tietovarasto suunnitellaan?

Sovelluskohde

Modernin tietovaraston suunnitteluperiaatteita digitaaliseen palveluliiketoimintaan

Muita mahdollisia sovelluskohteita

Tietovaraston modernisointihankkeet

Dokumentin avainsanat

moderni tietovarasto, suunnitteluperiaatteet, tietovarastointi, tietovaraston suunnittelu

Dokumentissa mainitut teknologiat

tietovarasto

Muita dokumenttiin liittyviä hakusanoja

data lake, elinkaarimalli

Yhteydet muihin TKI-esimerkkeihin

 • Parhaat käytännöt LEGACY-järjestelmän uudistamisessa
 • Remote data collection for condition monitoring in machine building companies

TKI-esimerkkiyhteyksien selite

Ensimmäinen julkaisu käsittelee LEGACY-järjestelmien modernisointia, ja miten toimia tietokantaohjelmistoja uudistaessa. Toinen julkaisu käsittelee etädatankeräystä tapaustutkimuksena.

Dokumentissa mainittu sovellustoimiala

Digitaalinen palveluliiketoiminta

Muita mahdollisia sovellustoimialoja

yleinen

Kohderyhmiä

Tietohallinto, ohjelmistosuunnittelijat

Tutkimussisällön ymmärrettävyys

normaali

Tutkimussisällön ymmärrettävyyden selite

Julkaisuvuosi

2021

Julkaisijaorganisaatio

Tampereen yliopisto

Julkaisijaorganisaation tarkennetieto

Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta, Tietojohtamisen diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelma

Sisältökieli

suomi

Rakenneosia

haastattelu tai kysely, simulointi tai mallinnus, teoriaa, toimenpidesuosituksia

Hyödyntämistapoja

ohjeistukset ja oppaat, varautuminen TY-muutoksiin

Sisältötyyppi

diplomityö

Tutkimusmenetelmä

kirjallisuuskatsaus

Esimerkin tapaustutkimuksen kohteena oleva kotimaan markkinoilla toimiva yritys on erikoistunut varavoimakoneisiin ja palopumppuihin liittyviin kokonaisratkaisuihin. Yrityksen yhtenäisiä toimintatapoja kehitetään (ja toiminnassa muodostuvaa hukkaa pyritään pienentämään) luomalla prosessikuvauksia, jotta yritys voisi varmistaa laatua, parantaa tuottavuutta sekä sertifioida toimintaansa ISO 9001 -laatustandardin mukaiseksi.

Kirjallisuustutkimuksen osuudessa käsitellään toiminnan, tuotannon- ja materiaalinohjausta (ABC- ja SDE-analyysit) sekä prosessien kehittämistä ja mallintamista (mm. virtaustehokkuus ja Lean -filosofia). Yrityksen nykytilan selvitys on käsitelty teemahaastattelujen avulla ja analyyseissä käytetty data on hankittu yrityksen toiminnanohjausjärjestelmästä (ERP). Työn tuloksena luotiin visuaalisia (BPMN) ja tekstimuotoisia prosessikuvauksia (asiakastiedot, tarjouslaskenta ja myyntitilaus) sekä ABC- ja SDE-analyysien yhdistelmänä nelikenttä, jonka pohjalta tuotenimikkeiden hankintatoimia ja varastointia voidaan kehittää paremmaksi.

Sisältöä voi suositella laatujärjestelmää kehittäville, esim. ISO 9001 -sertifiointia harkitseville tai ylipäätään varastonhallinnan kehittämisestä kiinnostuneille toimijoille.

Sisältöä ja sen teoriaosuutta voi suositella myös yleisesti prosessien ja toiminnan kehittämisestä kiinnostuneille toimijoille.

Lue koko työ